Препоръки и резолюции

 • Препоръка CM/Rec(2012)12

  Препоръка CM/Rec(2012)12

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно чуждестранните затворници

  (Приета от Комитета на министрите на 10 октомври, 2012 г. н …

 • Препоръка CM/Rec(2012)3

  Препоръка CM/Rec(2012)3

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно защитата на човешките права при осъществяване на услуги на търсене в мрежата (search …

 • Препоръка CM/Rec(2012)5

  Препоръка CM/Rec(2012)5

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно Европейския кодекс за поведение на служителите в затворите

  (Приета от Комитета на минис …

 • Препоръка CM/Rec(2012)6

  Препоръка CM/Rec(2012)6

   на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно защитата и насърчаване на правата на жените и момичетата с увреждания

  (Приета от …

 • Препоръка CM/Rec(2012)9

  Препоръка CM/Rec(2012)9

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно медиацията като ефективен инструмент за насърчаване на зачитането на правата на човека и …