НИП

НИП

Националният институт на правосъдието е публична институция за обучение на магистратите и съдебните служители. Институтът функционира от 1 януари 2004 г., като правоприемник на Центъра за обучение на магистрати - неправителствена организация, създадена през 1999 г. Националният институт на правосъдието е самостоятелно юридическо лице и се намира във функционална връзка с Висшия съдебен съвет и с Министерството на правосъдието.

Основните цели на Националния институт на правосъдието са подобряване ефективността на правораздаването чрез качествено професионално обучение, повишаване на квалификацията на магистратите и съдебните служители, както и събиране, обработка и разпространение на информация за нуждите на обучението. Институтът функционира като Европейски документационен център.

Националният институт на правосъдието осъществява дейности във връзка със задължителното начално обучение на кандидатите за младши магистрати, повишаването на квалификацията на магистратите в рамките на тяхното текущо обучение, обучението на съдебните служители, дистанционното обучение и предоставянето на библиотечни и документационни услуги.

Институтът е бенефициент по проект Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието, BG 14, 93-00-42/20.02.2013 г., финансиран от Норвежкия финансов механизъм, в рамките на който се организарат обучения за магистрати в областта на правата на човека и практиката на Европейския съд по правата на човека.