Препоръка CM/Rec(2012)6

Препоръка CM/Rec(2012)6

 на Комитета на министрите на държавите-членки

относно защитата и насърчаване на правата на жените и момичетата с увреждания

(Приета от Комитета на министрите на 13 юни, 2012 г.
на 1145-то заседание на заместник-министрите)

Комитетът на министрите, съгласно условията на чл. 15. б от Статута на Съвета на Европа,

Като има предвид Всеобщата декларация за правата на човека (1948 г.), Декларацията на Организацията на обединените нации за премахване на насилието срещу жените (1993 г.), Декларацията от Пекин (1995 г.), Пактовете на Организацията на обединените нации за граждански и политически права и за икономически, социални и културните права (1966 г.), Конвенцията на Организацията на обединените нации за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (1979 г.) и факултативния протокол към нея (1999 г,), Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето (1989 г.) и допълнителните протоколи към нея (2000 г. ), Стандартни правила на Организацията на обединените нации за равнопоставеност и равни възможности за хората с увреждания (1993 г.) и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания и факултативния протокол към нея (2006 г.), които признават всеобщото право на всички жени на равенство преди закона и защита срещу дискриминация;

Като има предвид съответните разпоредби на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (ETS № 5), и по-специално член 14 "Забрана на дискриминацията", и Протокол № 12 (ETS № 177), и по-специално член 1, "Общата забрана на дискриминация", Конвенцията на Съветът на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие (CETS № 201) и Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (CETS № 210 );

Като взе предвид принципите, залегнали в Европейската социална харта (ETS № 35) и ревизираната Европейска социална харта (ETS № 163), по-специално член 15 "Правото на хората с увреждания на независимост, социално интегриране и участие в живота на общността“;

Като взе предвид съответните разпоредби на Конвенцията на Обединените нации за правата на хората с увреждания /жените с увреждания/ и по-специално член 6, "Жени с увреждания", който подчертава мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се "гарантира пълно развитие, напредък и предоставяне на права на жените ";

Като припомня, че във Варшавската декларация, приета по време на Третата среща на високо равнище на държавните и правителствени ръководители на Съвета на Европа (2005 г.), държавите-членки заявяват, че "ефективната демокрация и доброто управление на всички нива са от съществено значение за предотвратяване на конфликти, насърчаване на стабилността, улесняване на икономическия и социален прогрес, като това е начина да се създадат устойчиви общности, където хората искат да живеят и работят сега и в бъдеще", и че този процес предполага активното участие на гражданите и гражданското общество;

Като има предвид достиженията на правото на Съвета на Европа в областта на равните възможности, недискриминацията и социалното сближаване през последните петнадесет години, включително следните правни текстове:

1. Препоръки и резолюция на Комитета на министрите:

- Препоръка Rec(85)2 относно правната защита срещу половата дискриминация;

- Препоръка Rec(92)6 относно интегрирания подход за равнопоставеност на половете;

- Препоръка Rec(98)14 относно интегрирания подход за равнопоставеност на половете;

- Препоръка Rec(2002)5 относно защитата на жените от насилие;

- Препоръка Rec(2003)3 относно балансираното участие на жените и на мъжете във вземането на решения в политическия и в обществения живот;

- Препоръка Rec(2004)10 относно защитата на човешките права и достойнството на лицата с психични разстройства;

- Резолюция ResAP(2005)1 относно защита от малтретиране на възрастни и деца с увреждания

- Препоръка Rec(2005)5 относно правата на деца, живеещи в домове за настаняване;

Препоръка Rec(2006)5 на Съвета на Европа относно Плана за действия на Съвета на Европа за насърчаване правата и пълното участие на хора с увреждания в обществото: подобряване на качеството на живот на хора с увреждания в Европа 2006 - 2015 г;

- Препоръка CM/Rec(2007)13 относно интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в образованието;

- Препоръка CM/Rec(2007)17 относно стандартите и механизмите за равнопоставеността на половете;

- Препоръка CM/Rec(2008)1 относно включването на различията в равното третиране на жените и мъжете в здравната политика;

- Препоръка CM/Rec(2009)3 относно мониторинг на защитата на човешките права и достойнството на лицата с психични разстройства;

- Препоръка CM/Rec(2009)6 относно стареенето и загубата на работоспособност през 21 век: устойчиви рамки за предоставяне на възможност за по-добро качество на живот в едно интегрирано общество;

- Препоръка CM/Rec(2009)8 относно постигане на пълно участие чрез универсален дизайн;

- Препоръка CM/Rec(2009)9 относно образованието и социалното включване на децата и младите хора с нарушения от аутистичния спектър;

- Препоръка CM/Rec(2010)2 относно деинституционализация и интеграция в обществения живот на деца с увреждания;

- Препоръка CM/Rec(2010)10 относно ролята на жените и мъжете в предотвратяването и разрешаването на конфликти и установяването на мирни отношения;

- Препоръка CM/Rec(2011)12 относно правата на децата и социалните услуги, съобразени с децата и семействата;

- Препоръка CM/Rec(2011)14 относно участието на хора с увреждания в политическия и обществения живот;

2. Препоръки и резолюции на Парламентарната асамблея

- Препоръка 1229 (1994) относно равенството на правата между мъжете и жените;

- Препоръка 1371 (1998) относно насилието и пренебрегването на децата

- Препоръка 1413 (1999) относно равното представителство в политическия живот

- Препоръка 1450 (2000) относно насилието срещу жените в Европа

- Резолюция 1337 (2003) относно въпросите на миграцията, свързана с трафика на жени и проституцията

- Препоръка 1592 (2003) "Към пълно социално включване на хората с увреждания";

- Препоръка 1601 (2003) относно подобряване на съдбата на изоставените в институции деца;

- Препоръка 1464 (2005) относно жените и религията в Европа

- Препоръка 1698(2005) относно правата на децата в институции: последващи действия във връзка с Препоръка 1601(2003)на Парламентарната асамблея

- Резолюция 1558 (2007) и Препоръка 1800 (2007) относно феминизацията на бедността;

- Резолюция 1615 (2008) относно повишаване ролята на жените в съвременното и мултикултурното общество;

Препоръка 1853 (2008) относно включването на мъжете в постигане на равенство между половете;

- Резолюция 1642 (2009) и Препоръка 1854 (2009) относно достъпа до права за хората с увреждания и тяхното пълноценно и активно участие в обществото

- Резолюция 1669 (2009) и Препоръка 1872 (2009) относно правата на момичетата днес: правата на жените утре;

- Резолюция 1662 (2009) относно действията за борба срещу нарушения на човешките права по пол, включително отвличането на жени и момичета;

- Препоръка 1949 (2010) за насърчаване на най-благоприятните закони за равенство между половете в Европа;

3. Препоръки и резолюции на Конгреса на местните и регионалните власти:

- Резолюция 85 (1999) и Препоръка 68 (1999) относно участието на жените в политическия живот в регионите на Европа;

- Резолюция 134 (2002) и Препоръка 111 (2002) относно индивидуалните права на жените да гласуват: едно демократично изискване;

- Резолюция 176 (2004) и Препоръка 148 (2004) относно равенството между половете на местно и регионално ниво: стратегия за насърчаване на равенството между жените и мъжете в градове и региони;

- Резолюция 279 (2009) и Препоръка 260 (2009) относно борбата с домашното насилие срещу жените;

- Резолюция 303 (2010) и Препоръка 288 (2010) относно постигането на устойчиво равенството между половете в местния и регионалния политическия живот;

Като се обръща специално внимание на Препоръка Rec(2006)5 относно Плана за действие на Съвета на Европа за насърчаване на правата и пълноценното участие на хората с увреждания в обществения живот: подобряване качеството на живот на хората с увреждания в Европа 2006-2015 г. и по-специално параграф 4.2 в раздел "Взаимосвързани аспекти", озаглавен "Жени и момичета с увреждания", в който се посочва, че "пречките, които възпрепятстват жените с увреждания да ползват същите права, каквито имат мъжете и другите жени" трябва да бъдат отстранени в такива области като "лични отношения, майчинство, семеен живот, сексуалност и защита от насилие и тормоз" и държавите-членки следва да предприемат подходящи мерки, за да "осигурят равни възможности за участие в политическия и обществен живот, образованието, обучението, заетостта и социалния и културния живот" за жените и момичетата с увреждания;

Като припомня, че гореспоменатите взаимосвързани аспекти подчертават значението на насърчаването на всички граждани да участват в обществото и взема предвид разнообразието на членовете в обществото, за да се развиват и прилагат политики и мерки, така че да се осигури баланс на възможностите между мъжете и жените с увреждания;

Като има предвид, че 15-те линии за действие в рамките на Плана за действие, предвиден в Препоръка (Rec(2006)5) на Съвета на Европа са взаимно допълващи се и че всички те определят специфични точки в осъществяването на целта за изграждането на общества, предоставящи равни възможности за всички и които зачитат човешките права на всички свои членове;

Като има предвид, че тази цел не може да бъде постигната без участието на хора с увреждания, особено на жените и момичетата, независимо от техните индивидуални увреждания. Това участие изисква положителни действия от страна на държавите-членки в полза на хората с увреждания, с цел предоставяне на необходимото разумно приспособяване и правни гаранции, отнасящи се до упражняване на правата им при условия на равнопоставеност и недопускане на дискриминация;

Като изразява увереност, че във всички съответни области на действие на международно, национално, регионално и местно равнище, трябва да се прилага подход, основан на човешките права, които са универсални, неделими и взаимозависими и че държавите-членки разполагат с набор от средства, за да изпълнят това, като признава, че не съществува само един изпитан подход за борбата с дискриминацията;

Като признава, че са извършени значителни концептуални и методологически промени в международното право в края на 20-и век по отношение на социалната интеграция на хората с увреждания, тъй като хората с увреждания вече не се считат като пациенти или обекти на благотворителност, а като хора с права и пълноправни граждани, които при взаимодействие със социални пречки, могат да бъдат възпрепятствани да участват в обществото;

Като признава, че е задължение на правителствата на държавите-членки да идентифицират и премахват всички пречки, които възпрепятстват участието на жените и момичетата с увреждания в обществото и да предотвратяват създаването на нови такива, за да се гарантират равни и демократични права в обществото за всички лица, като признава, че обществото като цяло трябва да се възползва от разнообразието и равноправното участие на всички;

Като има предвид, че междуправителствената работата по участието на лица с увреждания на национално, местно и регионално равнище, която се извършва от приемането на План за действие за хората с увреждания 2006-2015, предвиден в Препоръка (Rec(2006)5) на Съвета на Европа, както и междинния доклад за изпълнението на този план от 2010 г., подчертава редица проблеми, които трябва да бъдат разгледани в конкретна препоръка към държавите-членки, свързани с взаимосвързани аспекти "Жени и момичета с увреждания",

Препоръчва на правителствата на държавите-членки:

1. да продължат да полагат усилия за постигане на целите, предвидени в Плана за действие за хора с увреждания 2006-2015 г. на Съвета на Европа, и по-специално по отношение на взаимосвързания аспект "Жени и момичета с увреждания", както и да създадат механизъм, който да им позволи да наблюдават и оценяват изпълнението на разпоредбите на този аспект и на настоящата препоръка на национално ниво;

2. да приемат подходящи законодателни мерки и да проведат други позитивни действия, които да насърчат участието на жените и момичетата с увреждания във всички сфери на живота като граждани, притежаващи еднакви права и задължения, особено като се има предвид следните области, включително и приложението към тази препоръка:

1. законодателство относно равнопоставеността и недопускането на дискриминация,

2. научни изследвания, данни и статистика,

3. участие в политическия и обществен живот, както и в процеса на вземане на решения,

4. образование и обучение,

5. заетост и икономическа ситуация,

6. здравеопазване и рехабилитация,

7. достъп до социална защита и услуги в общността,

8. сексуалните и репродуктивни права, майчинството и семейния живот,

9. достъп до правосъдие и защита от експлоатация, насилие и тормоз,

10. участие в културата, спорта, отдиха и туризма,

11. повишаване на информираността и промяна на отношението;

3. да инициират или продължат оценяването на участието на жените и момичетата с увреждания и въздействието му на национално, регионално и местно равнище с цел консолидиране на сътрудничеството между вземащите решения, изследователи, академични институции и неправителствени организации в съответните страни, за да се осигури надеждна и сравнима информация и статистически данни, както и добри практики;

4. да засилят сътрудничеството си в рамките на Съвета на Европа чрез обмен на добри практики и разработване на междуправителствени дейности и мрежи с оглед създаване на условия за включване на всички хора с увреждания в живота на общността и осигуряване на равни права и възможности;

5. да преведат настоящата препоръка на техния официален език/езици, включително възпроизвеждането ѝ в достъпни формати, като използват еквиваленти на международно признатия термин "хора с увреждания" и да разпространят препоръката заедно с Плана за действие за хората с увреждания на Съвета на Европа (Препоръка (Rec(2006)5) до:

- националните, регионалните и местните административни органи,

- политическите партии,

- организации на и за хора с увреждания и други неправителствени организации,

- национални институции за правата на човека, омбудсманите по въпросите на равнопоставеността на половете

- медиите

- други заинтересовани страни;

6. да включат жените и момичетата с увреждания, чрез техните представителни организации, в разпространението и прилагането на настоящата препоръка;

7. да включат социалното измерение на равенството между половете във всички политики за хората с увреждания;

8. да предприемат програми за предоставяне на информация и повишаване на осведомеността, насочени към широката общественост, жените и момичетата с увреждания, техните семейства, приятели и професионални групи, бизнес общността и политическите участници в процеса на вземане на решения;

9. да прилагат съответните насоки, без пристрастия в различните области, като здравеопазване, образование, трудова заетост, професионално ориентиране и обучение, социална защита и социални услуги, градско планиране и строителство, за пълното участие и интеграция на жените и момичетата с увреждания в обществото.

Приложение към Препоръка CM/Rec(2012)6

Целта на настоящото приложение е да предложи принципи и мерки за повишаване на пълноценното и активно участие на жените и момичетата с увреждания в обществата на държавите-членки на Съвета на Европа. Следва да се отбележи, че жените и момичетата с увреждания могат да страдат от множествена дискриминация, основана на увреждане и пол. Целта е да се постигане пълно равенство, участие в обществото и ползването на всички права наравно с останалите.

1. Законодателство относно равнопоставеността и недопускането на дискриминация,

i. Държавите-членки следва да разработят с участието на жените и момичетата с увреждания национално законодателство, политики и програми, които имат значение за тях, с ефективното предоставяне за тяхното изпълнение и оценка.

ii. Държавите-членки следва систематично и в съответствие с интегрирания подход за равно третиране на мъже и жени да интегрират измерението за равенството между половете в цялото законодателство, политики и програми за хора с увреждания, както обърнат специално внимание на жените и момичетата с увреждания в законодателството, политиките и програмите в областта на равенството между половете, за да се гарантира, че нуждите на жените и момичетата с увреждания са задоволени.

iii. iii. Държавите-членки следва да потвърдят, че тяхното вътрешно законодателство, политики и програми отговорят на нуждите на жените и момичетата с увреждания и че включват измерението на равенството между половете.

iv. iv. Всички, които участват в области като здравеопазване, образование, трудова заетост, професионално ориентиране и обучение, социална защита и социални услуги, градското планиране и строителството трябва да бъдат инструктирани на съответните нива в различните държави-членки да включат жените и момичетата с увреждания, доколкото това е възможно, във всички нормални форми на предоставяне на услуги. Специални системи и съоръжения трябва да се използват само, когато не е възможно да се използват обикновени структури, дори когато са предоставени всички възможни съоръжения за адаптация и помощ. Следва да се гарантира, че съответните указания се прилагат без пристрастия към определен пол; съществуването на такова пристрастие обосновава въвеждането на конкретни насоки по отношение на жените и момичетата.

v. Специално внимание трябва да се обърне на възрастните жени с увреждания.

2. Научни изследвания, данни и статистика,

i. Националните органи и всички други отговорни институции следва да се стремят да гарантират, че статистиката за хората с увреждания се разделя по пол и че научните изследвания се извършват, за да се предостави по-ясна картина за положението на жените и момичетата с увреждания. Комбинираният ефект от увреждане и пол трябва да бъде статистически измерен.

ii. Статистическите данни трябва да бъдат представени по пол и анализирани, за да се установи въздействието на политиките върху жените и момичетата с увреждания. Данните трябва да бъдат определени, за да се направи преглед на напредъка и да се установят факторите, влияещи върху нивото на участието на жените и момичетата с увреждания.

iii. Трябва да бъдат предприети изследвания във връзка с положението на жените и момичетата с увреждания, които се грижат за членове на техните семейства и трябва да бъдат въведени специфични мерки за защита на тези жени и момичета, ако това е необходимо.

iv. Трябва да бъдат проведени специфични изследвания относно насилието срещу жени и момичета с увреждания, за да се изучат причините и да се определят по-ефективни мерки за борба с този вид насилие.

v. В случаите, когато жените или въпросите, свързани с равенството между половете, са предмет на научни изследвания или конкретни мерки, трябва да бъде обърнато специално внимание на положението на жените и момичетата с увреждания.

3. Участие в политическия и обществен живот, както и в процеса на вземане на решения,

i. Всички органи в държавите-членки следва да гарантират, че жените и момичетата с увреждания и/или техните законни представители и/или представляващи ги организации са консултирани и че ще вземат участие при определяне на законодателството, политиките и програмите във всички области, засягащи жените и следва да се съобразят с техните виждания.

ii. Властите следва да гарантират, че жените и момичетата с увреждания са представени по един балансиран начин в обществените организации.

iii. Този подход за балансирано представителство следва да се прилага във всички ситуации, в които са преценени индивидуалните особености на жените и момичетата с увреждания, независимо дали в контекста на действията, предприети от органите или от специалисти (като, например, когато се произнасят по допускане до програма за професионална рехабилитация или предоставяне на здравни грижи, особено във връзка с репродуктивното здраве) или когато трябва да бъде взето решение, което засяга личния живот на съответното лицето.

iv. Жените с увреждания трябва да бъдат насърчавани, като им бъде давана възможност да участват в изборни процеси и гласуване. Те трябва да бъдат информирани относно значението на тяхното участието в достъпен формат, както и в средата, в която те живеят.

v. Партньорските групи за оказване на помощ, както и организациите и мрежите на жените и момичетата с увреждания трябва да бъдат насърчавани на национално, регионално и местно равнище. Ресурсите, включително финансиране, помещения, транспорт и съоръжения за грижи за децата или грижи за други зависими също трябва да бъдат достъпни за тях.

vi. Мерките, предприети за повишаване на участието на жените и момичетата с увреждания в тяхната общност и политическа система, трябва да отчитат необходимостта от такова участие, както и предимства за обществото като цяло.

vii. Жените и момичетата с увреждания трябва да получат обучение относно процесите на вземане на решения и защита на техните права. Информационните технологии и програми за обучение по Интернет трябва да бъде пригодени за жените и момичетата с увреждания, за да им позволяват да участват по-лесно в обществения живот.

4. Образование и обучение

i. Консултантските фирми, училищата и университетите, фирмите за професионално обучение, лицата, вземащи решения и обучаващите в областта на образованието и професионалната рехабилитация трябва да бъдат надлежно информирани и подготвени да предприемат необходимите стъпки, за да се гарантират, че жените и момичетата с увреждания ще получават образование и подготовка за заетост, които им осигуряват независимост. Всички служители, работещи в областта на образованието, трябва да бъдат образовани и обучени, за да се избегнат и отхвърлят всички предубеждения, както и борбата с предубежденията срещу жените и момичетата с увреждания или техните семейства.

ii. Трябва да се насърчава създаването на консултативни органи по образование и обучение, които да обръщат специално внимание на жените и момичетата с увреждания, включително и тези, които получават увреждания с напредване на възрастта.

iii. Училищата, университетите и центровете за професионално обучение трябва да бъдат насърчавани да осигуряват подкрепа за студенти с увреждания и да насърчават тяхното участие, като се обръща специално внимание на жените студенти.

iv. Жените и момичетата с увреждания трябва да бъдат насочени към ефективно обучение по всички професионални области, което да им дава възможност да си намерят заплатена работа или професия, като се гарантира тяхната независимост и равни възможности и използването на техните възможностите до максимална степен.

v. На жените и момичетата с увреждания следва да се предостави обучение относно сексуалността и репродуктивното здраве, както и възможността за следване на програми за обучение по самоуважение и самозащита, ако те желаят това.

vi. Програмите за професионално обучение трябва да бъдат разработени и приложени, като се имат предвид специфичните нужди на жените и момичетата с увреждания.

vii. Трябва да бъде приложен активен и целенасочен подход с цел да се предостави информация за и стимулиране на възможностите за жените и момичетата с увреждания да се върнат към образование и да се възобнови обучението, особено за жени и момичета, които са изключително ощетени, например поради изолация.

viii. Информационните технологии и програми за обучение по Интернет трябва да бъдат пригодени за жените и момичетата с увреждания, за да им позволят да участват в образованието и обучението на всички нива, както и в процеса на учене през целия живот.

5. Заетост и икономическа ситуация,

i. Всички служби по заетост, работодатели, обучаващи, агенции, колеги и синдикатите трябва да бъдат наясно с нуждите на жените и момичетата с увреждания, за да разберат, приемат и насърчават техните права, за да могат жените и момичетата с увреждания да получат и останат на работа, която е съизмерима с техните способности.

ii. ii. Държавните органи следва да дават пример чрез наемане на жени с увреждания.

iii. Службите за кариерно ориентиране трябва да се стремят да предложат на жените с увреждания пълната гама от възможности за заетост.

iv. Работодателите трябва да осигуряват разумно приспособяване, което да превръща работните места в достъпни за жените и момичетата с увреждания, като въвеждат и други осъществими мерки, като например, където е подходящо, надомно работно място, удължено време за изпълнение на задачите, непълен работен ден или гъвкаво работно време.

v. Схемите за подкрепа на заетостта, включително квотните системи - когато е необходимо - трябва да бъдат адаптирани към нуждите на жените с увреждания и оценени от гледна точка на това как те подпомагат състоянието на заетост на жените с увреждания.

vi. Следва да бъдат разработени мерки на трудовия пазар, които да са конкретно насочени към жените с увреждания, и по-специално към жените с увреждания, нуждаещи се от високо ниво на подкрепа.

6. Здравеопазване и рехабилитация,

i. Жените и момичетата с увреждания не трябва да бъдат дискриминирани въз основа на увреждания по въпросите на достъпа до диагноза, лечение или рехабилитация.

ii. Болниците, които приемат жените и момичетата с увреждания, трябва да бъдат в състояние да гарантират, че тяхното образование или обучение ще продължи, докато те са хоспитализирани.

iii. Помощ за грижи за децата или грижи за други зависими лица, както и възможността за достъп до подходящи видове транспорт, следва да бъдат гарантирани на жените и момичетата с увреждания, които посещават обучение, особено в случай на рехабилитация.

iv. Оборудване и съоръжения, като например маси за гинекологични прегледи и мамографско оборудване, модифицирани за да отговарят на нуждите на жените и момичетата с увреждания, трябва да бъдат на разположение.

v. Жените и момичетата с увреждания не трябва да бъдат подлагани на принудително лечение или да участват в експерименти.

vi. Професионалната рехабилитация на жените и момичетата с увреждания е една от областите, в които дискриминацията при прилагането на правилата е особен проблем. Това е причината, поради която служителите трябва да бъдат обучени да се борят с предубежденията, като самите жени и момичета трябва активно да участват в процедурите, като ясно правят своя избор.

7. Достъп до социална защита и услуги в общността,

i. Допълнителна подкрепа, включително достъп до грижи за децата, грижи за други зависими лица, транспорт до мястото им на работа и достъп до личен асистент, трябва да бъдат на разположение на жените и момичетата с увреждания, за да могат да работят.

ii. Националните органи следва да гарантират, че са предвидени ресурси за персонални помощни услуги, където такива са необходими.

iii. Право на помощ чрез транспорт, адаптиране на превозни средства, грижи за децата или грижи на другите не трябва да ограничават жени и момичета с увреждания, които са в платена заетост, като също трябва да се предоставят за улеснение на жени и момичета, участващи в доброволчески дейности, като им се предоставя възможност да участват в обществото като цяло.

iv. Националните органи трябва да преразгледат своите системи за социална сигурност с цел премахване на непряката дискриминация срещу жените и момичетата с увреждания. Тези, които управляват системите за социална сигурност, трябва да бъдат обучени, така че те самите да не въвеждат форми на дискриминация.

v. Органите следва да гарантират, че са организирани специфични обучения по чувствителност към пола, които са предоставени на личните асистенти на жените и момичетата с увреждания.

vi. Жените с увреждания, които наемат личен(и) асистент(и), трябва да получават специално обучение по отношение на чувствителността към пола в ролята им като работодатели.

8. Сексуалните и репродуктивни права, майчинството и семейния живот,

i. Сексуалните права жените и момичетата с увреждания трябва да бъдат гарантирани.

ii. Родителите трябва да бъдат информирани и образовани по въпросите, свързани със сексуалната идентичност на техните дъщери с увреждания.

iii. Часовете по сексуално възпитание трябва да включват въпроси по отношение на сексуалността на жените и момичетата с увреждания, когато това е подходящо.

iv. Решенията, взети от жените и момичетата с увреждания относно техните собствени сексуални и репродуктивни права, трябва да се вземат под внимание по същия начин, както тези на останалите.

v. Трябва да бъде уважаван избора на жените с увреждания по отношение на майчинството.

vi. Здравните специалисти трябва да бъдат обучени да се справят с и помагат на жените с увреждания в областта на сексуалността, репродуктивното здраве и майчинството и да приемат и уважават избора, който правят по отношение на майчинството, в съответствие с националното законодателство.

vii. Трябва да бъдат предприети ефективни мерки срещу насилствената стерилизация и принудителния аборт на жените и момичетата с увреждания.

viii. Жените с увреждания трябва да имат право да бъдат отговорни за отглеждането на деца по отношение на опекунство, настойничество и попечителство и осиновяване на деца или други подобни роли, ако тези концепции са предвидени в националното законодателство. На тези жени следва да бъде предоставена съответната помощ. Във всички случаи, най-добрият интерес на детето трябва да бъде спазен.

ix. Уврежданията никога не трябва да се използват като оправдание за разделяне на момчета и момичета от техните майки с увреждания или момчета или момичета с увреждания от майките си в съдебни производства. Всяка помощ, от която майките с увреждания може да се нуждаят, за да се подпомогне тяхната роля, следва да бъде предоставена в съответствие с техните индивидуални и лични нужди и най-добрия интерес на детето.

9. Достъп до правосъдие и защита от експлоатация, насилие и тормоз,

i. Правителствата трябва да гарантират, че са взети ефективни мерки за борба с насилието срещу жените и момичетата с увреждания, както в рамките на, така и извън дома.

ii. Жените и момичетата с увреждания трябва да бъдат научени да познават и уважават собствената си физическа и психическа неприкосновеност, да разпознават насилието или злоупотребата и да се защитават сами, да отстояват правата си, ако са претърпели насилие или тормоз и да съобщават за случаи на насилие и злоупотреба.

iii. Персоналът, нает да осигурява подкрепа или помощ на жертвите на насилие или тормоз, трябва да бъде запознат със специфичните нужди на жените и момичетата с увреждания и трябва да бъде обучен да работи с доклади за насилие или злоупотреба, подадени от жени или момичета с увреждания.

iv. Институциите трябва да предотвратяват появата на насилие и тормоз. Ако са възникнали ситуации на насилие или злоупотреба, същите трябва да бъдат регистрирани. Сигурността и наблюдението в институциите са задължителни и следва да се прилагат стриктно.

v. В случай на насилие или тормоз, жените и момичетата с увреждания, включително и тези, настанени в институция или тези в ситуация на особена зависимост или страдание, трябва да имат възможност да получат незабавна подкрепа, помощ или услуги с достъп, където е необходимо, до психологическа подкрепа, здравни услуги, адаптирани за техните нужди или мерки за сигурност.

vi. Хостелите и убежищата за жени или момичета, които са били жертви на насилие или тормоз, трябва да бъдат напълно достъпни за жените и момичетата с увреждания.

10. Участие в културата, спорта, отдиха и туризма,

i. Органи, особено на местно равнище, следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че жените и момичетата с увреждания могат да участват в културата, спорта, отдиха и туризма, както като участници, така и като зрители.

ii. На жените и момичетата с увреждания трябва да бъде предоставена възможност да участват в артистични, културни, спортни и туристически дейности от предучилищна възраст и през целия им живот.

iii. Правителствата трябва да гарантират, че са взети мерки, за да се насърчи участието на жените и момичетата с увреждания в културата, спорта, отдиха и туризма.

iv. Правителствата трябва да насърчават медиите да разширяват отразяването на спортни събития за жените, както за обикновени, така и на високи професионални нива.

11. Повишаване на информираността и промяна на отношението;

i. Програми за информация и повишаване на осведомеността относно жените и момичетата с увреждания следва да бъдат предприети на всички нива, които да бъдат насочени към широката общественост, семейства и приятели на жените и момичетата с увреждания, професионалисти, бизнес общността и най-важно към лицата, вземащи политически решения. Тези програми трябва да се осъществяват с участието на жените и момичетата с увреждания.

ii. Правителствата трябва да предприемат мерки, за да информират обществените и частните медии относно необходимостта от представяне на положителен образ на жените и момичетата с увреждания с цел борба със стереотипите и предубежденията. Същото се отнася и за публичното и частното рекламиране, връзките с обществеността и маркетинга.

iii. Всички инициативи, насочени към промяна на отношението и поведението към жените и момичетата с увреждания, следва да се основават на опита и знанията на всички заинтересовани страни и по-специално на организации, които защитават интересите на жените и момичетата с увреждания.