Препоръки и резолюции

 • Препоръка CM/Rec(2014)7

  Препоръка CM/Rec(2014)7

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно защитата на лицата, подаващи сигнал за нарушение

  (Приета от Комитета на министрите на 3 …

 • Препоръка CM/Rec(2015)4

  Препоръка CM/Rec(2015)4

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно предотвратяване и уреждане на спорове във връзка с преместването на дете

   

  (Приета …

 • Препоръка № Rec(2000)2

  Препоръка № Rec(2000)2

  на Комитета на министрите към държавите-членки относно преразглеждането и възобновяване на някои дела на национално равнище във връзка с решения н …

 • Препоръка Rec (2001) 11

  СЪВЕТ НА ЕВРОПА

  КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ

  Препоръка Rec (2001) 11

  на Комитета на министрите на държавите-членки относно ръководните принципи по отношение на борбата сре …

 • Препоръка Rec (2001)10

  СЪВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ

  Препоръка Rec (2001)10

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно Европейския кодекс за полицейска етика

  (Приета …