Препоръка CM/Rec(2012)5

Препоръка CM/Rec(2012)5

на Комитета на министрите на държавите-членки

относно Европейския кодекс за поведение на служителите в затворите

(Приета от Комитета на министрите на 12 април, 2012 г.
на 1140-то заседание на заместник-министрите)

Комитетът на министрите, съгласно условията на чл. 15. б от Статута на Съвета на Европа,

Като припомня, че целта на Съвета на Европа е постигане на по-голямо единство сред своите членове;

Като има предвид, че Съветът на Европа също има за цел насърчаването на върховенството на закона, което представлява основата на всички истински демокрации;

Като има предвид, че системата на наказателното правосъдие играе ключова роля за гарантиране на върховенството на закона и че персоналът в затворите има съществена роля в рамките на тази система;

Като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ETS № 5) и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека;

Като взе предвид също и работата, извършена от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание и по-специално стандартите, разработени в общите му доклади;

Като потвърждава убеждението си, че никой не може да бъде лишен от неговата свобода, освен като последна мярка и в съответствие с процедури, предвидени от закона;

Като подчертава, че изпълнението на наказания, свързани с лишаване от свобода третирането на затворниците налагат, като се вземат предвид изискванията за безопасност, охрана и вътрешен ред, като същевременно в затворите се гарантират условия, които не накърняват човешкото достойнство и предлагат на лишените от свобода смислена трудова дейност и програми за въздействие, като по този начин ги подготвят за реинтегрирането им в обществото;

Като отчита важността държавите-членки на Съвета на Европа да продължат да актуализират и съблюдават общите принципи по отношение на политиките им към затворите;

Като има предвид, освен това, че спазването на подобни общи принципи също така ще засили международното сътрудничество в тази област;

Като има предвид, че постигането на редица от целите на затворническата служба зависи от общественото участие и сътрудничество и че ефективността на затворническата служба зависи от обществената подкрепа;

Като отбелязва значимите социални промени, оказали влияние върху важните насоки на развитие в областта на наказателното право в Европа през последните две десетилетия;

Като подкрепя още веднъж стандартите, съдържащи се в препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа, които се отнасят до пенитенциарната политика и практика, и по-специално:

– Препоръка Rec(89)12 образованието в затворите;

– Препоръка Rec(93)6 относно затворническите и криминологичните аспекти на контрола на инфекциозните болести, включително СПИН, и други проблеми на здравеопазването в затворите;

– Препоръка Rec(97)12 относно служителите, ангажирани с изпълнението на санкции и мерки;

– Препоръка Rec(98)7 относно етичните и организационните аспекти на здравеопазването в затвора;

– Препоръка Rec(99)22 относно пренаселеността в затворите и увеличаване на броя на затворниците;

– Препоръка Rec(2003)22 относно условното освобождаване (освобождаването под гаранция);

– Препоръка Rec(2003)23 относно управлението на затворниците с доживотна или друга дългосрочна присъда от администрациите на затворите;

– Препоръка Rec(2006)2 относно Европейските правила за затворите;

– Препоръка Rec(2006)13 относно използването на мярката „задържане под стража“ и осигуряването на предпазни мерки срещу злоупотреби

– Препоръка CM/Rec(2008)11 относно европейските правила за малолетни и непълнолетни нарушители, подлежащи на санкции или мерки;

Като има предвид Кодекса на организацията на обединените нации за поведение на правоприлагащите органи, Минималните стандартни правила на Организацията на обединените нации за отношението към лишените от свобода и Минималните стандартни правила на Организацията на обединените нации за отношението към лишените от свобода жени и мерките, които не са свързани с лишаване от свобода, по отношение на жените нарушители (Правилата от Банкок);

Като има предвид необходимостта да се препоръчат общи европейски принципи и насоки за общите цели, изпълнението и отчетността на служителите в затворите за гарантиране сигурността и правата на лицата в демократичните общества, ръководени от върховенството на закона;

Препоръчва на правителствата на държавите-членки да се ръководят в тяхното вътрешно законодателство, практика и кодекси за поведение на персонала в затворите от принципите, определени в текста на проекта на Европейския кодекс за поведение на служителите в затворите, приложена към настоящата препоръка, които трябва да бъдат разглеждани във връзка с Европейските правила за затворите;

Освен това препоръчва на правителствата на държавите-членки дават възможно най-широка гласност на този текст и етичните кодекси, базирани на нея, и да наблюдават прилагането им от съответните органи.

Приложение към Препоръка CM/Rec(2012)5

I. Определяне на обхвата на кодекса

Настоящият кодекс се отнася за служителите в затворите на всички йерархични нива.

В настоящия кодекс, терминът "затвор" се използва за описание на институции, предназначени за задържане на лица, които са с постановена от съдебен орган мярка за задържане или са лишени от свобода в следствие на осъдителна присъда.

Нищо в настоящия кодекс не трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска прилагането на всички съответни международни инструменти и стандарти за правата на човека, особено Европейските правила за затворите както и други професионални етични кодекси, приложими към специализирани групи персонал.

II. Обучение на персонала в затворите

1. Основните цели на служителите в затворите в едно демократично общество, уредено от върховенството на закона, следва да:

- извършва всички своите задължения в съответствие с националното законодателство и международните стандарти;

- защитава и спазва основните права и свободи на физическите лица, както са заложени в частност в Европейската конвенция за правата на човека;

- гарантира, че всички затворници са в безопасност и са държани в условия, които отговарят на съответните международни стандарти, и по-специално на Европейските правила за затворите;1

- зачитат и защитават правото на обществото да бъде предпазено от престъпна дейност;

- работят за социална реинтеграция на затворниците при освобождаването, като им предоставят възможност да използват позитивно времето си в затвора положително.

III. Персоналът в затворите и системата на наказателно правораздаване

2. Персоналът в затворите трябва да има отговорности и задължения, различни от тези на полицията, армията, прокуратурата и съдебната власт по отношение на лишените от свобода

3. Персоналът в затвора следва да си сътрудничи по подходящ начин със съответните институции на системата на наказателното правораздаване, включително с пробационните служби, където те съществуват.

IV. Насоки за поведение служителите в затворите

А. Отговорност

4. Персоналът в затворите на всички нива трябва да е лично отговорен и да поема последствията от своите собствени действия, бездействия или заповеди към подчинените си; служителите следва винаги да проверяват предварително законосъобразността на предвидените действия.

Б. Почтеност

5. Персоналът в затворите трябва да поддържа и поощрява високи стандарти на лична честност и почтеност.

6. Персоналът в затворите следва да се стреми да запазва положителни професионални отношения със затворниците и членовете на техните семейства.

7. Персоналът в затворите не трябва да допуска неговите лични, финансови или други интереси да са в конфликт със заеманата позиция. Отговорност на целия персонал на затворите е да се избягват подобни конфликти на интереси и да поискат насоки в случай на съмнение.

8. Персоналът в затворите следва да се противопоставя на всички форми на корупция в рамките на затворите. Служителите следва да информират началници и други съответни органи относно всяка корупция в рамките на затворническата институция.

9. Персоналът в затворите следва да изпълнява законовите разпоредби, надлежно издадени от началниците му, но трябва да бъде задължен да се въздържа от извършване на каквито и да било указания, които сериозно и явно нарушават закона и да докладва такива инструкции, без страх от налагане на санкции.

В. Зачитане и защита на човешкото достойнство

10. Персоналът в затворите следва по всяко време да зачита и защитава правото на живот на всеки човек.

11. При изпълнението на ежедневните си задачи, служителите в затворите, трябва да спазват и защитават човешкото достойнство и да поддържат и защитават човешките права на всяко лице.

12. Персоналът в затворите не следва да нанася, предизвиква или толерира каквито и да е акт на изтезание или на друго нечовешко или унизително отнасяне или наказание, при никакви обстоятелства, включително, когато е разпоредено от висшестоящ.

13. Персоналът в затворите следва да зачита и защитава физическата, сексуалната и психологическата неприкосновеност на всички затворници, включително срещу нападение от другите затворници или всяко друго лице.

14. Персоналът в затворите следва по всяко време да се отнася към лишени от свобода, колеги и всички други лица, които влизат в затвора с учтивост и уважение.

15. Персоналът в затворите следва да се намесва в правото на индивида на личен живот само, когато е строго необходимо и само за постигане на законна цел.

16. Персоналът в затворите не трябва да използва сила срещу затворници, освен при самозащита или в случаи на опити за бягство или активна или пасивна физическа съпротива на заповед, основаваща се на закона, и то само като последна мярка.

17. Персоналът в затворите следва да изпълнява лични претърсвани, само когато е строго необходимо, като в процеса на обискирането затворниците не следва да бъдат унижавани.

18. Персоналът в затворите следва да използва средства за задържане, само съгласно предвиденото в чл. 68 от Европейските правила за затворите. По-специално те никога не трябва да бъдат използвани при жени по време на бременност, по време на раждане и веднага след раждане.

Г. Грижа и съдействие

19. Персоналът в затворите трябва да бъде чувствителен към специалните нужди на физически лица, като непълнолетни, жени, малцинства, чужди граждани, възрастни и затворници инвалиди, както и към всеки затворник, който може да е уязвим по други причини, както и да полага всички усилия, за да се грижи за техните нужди.

20. Персоналът в затворите следва да гарантира пълна защита на здравето на хората, по време на тяхното задържане в ареста и, по-специално, трябва да предприеме незабавни действия за осигуряване на медицинска помощ, когато е необходимо.

21. Персоналът в затворите следва да обезпечава безопасността, хигиената и подходящо хранен на лицата по време на тяхното задържане в ареста. Те следва да полагат всички усилия, за да гарантират, че условията в затвора са в съответствие с изискванията на съответните международни стандарти, по-специално Европейските правила за затворите.

22. Персоналът в затворите трябва да работи за улесняване на социалната реинтеграция на лишените от свобода чрез програма за конструктивни дейности, индивидуално взаимодействие и помощ.

Д. Справедливост, безпристрастност и недопускане на дискриминация

23. Персоналът в затворите следва да зачита плурализма и многообразието и да не дискриминира който и да е затворник въз основа на пол, възраст, раса, цвят на кожата, език, религия, политически и други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение или друг статус, или вида на престъплението, за което е обвинен или осъден . Персоналът в затворите трябва да обръща специално внимание на разпоредбите на член 29 от Европейските правила за затворите.

24. Персоналът в затворите следва изцяло да взема под внимание необходимостта за отричането и борба с расизма и ксенофобията, както и за насърчаване на равенството между половете и предотвратяване на сексуален тормоз от всякакъв вид, както по отношение на други служители, така и по отношение на затворниците.

25. Персоналът в затворите следва да изпълнява задачите си добросъвестно, обективност и съгласувано.

26. Персоналът в затворите следва да спазва презумпцията за невинност на затворници, които не са намерени за виновни или осъдени от съд

27. Персоналът в затворите следва да прилагат обективни и справедливи дисциплинарни процедури, предвидени в Европейските правила за затворите.2 Освен това те трябва да зачитат принципа, че затворници, обвинени в дисциплинарно нарушение се смята за невинен до доказване на противното.

Е. Сътрудничество

28. Персоналът в затворите следва да гарантират, че затворниците могат да упражняват правото си да имат редовен и адекватен достъп до своите адвокати и семейства, докато изтърпяват лишаване от свобода.

29. Персоналът в затворите следва да улеснява сътрудничеството с правителствени или неправителствени организации и обществени групи, работещи за благосъстоянието на затворниците.

30. Персоналът в затворите следва да насърчава духа на сътрудничество, подкрепа, взаимно доверие и разбирателство сред колегите.

Ж. Поверителност и защита на данните

31. Информация от поверителен характер, в притежание на служителите в затворите следва да бъде запазена в тайна, освен ако изпълнението на задължението му или за нуждите на правосъдието строго изискват друго.

32. Особено внимание следва се обръща на задължението за спазване на принципите на лекарската тайна.

33. Събирането, съхраняването и използването на лични данни от служителите в затворите, следва да се извършва в съответствие с принципите за защита на данните и, по-специално, следва да бъде ограничено до степента, необходима за изпълнението на законни, легитимни и специфични цели.

V. Общи положения

34. Персоналът в затворите следва да спазва настоящия кодекс. Също така, съгласно най-доброто от своите възможности, следва да предотвратява и стриктно да се противопоставя на всякакви нарушения, свързани с него.

35. Служители в затворите, които имат основание да смятат, че е извършено нарушение на настоящия кодекс или е на път да се случи, следва да докладват въпроса пред своите висококачествени органи и, когато е необходимо, пред други компетентни органи.

1 Препоръка Rec(2006)2 на Комитета на министрите до държавите членки относно Европейските правила за затворите (приета от Комитета на министрите на 11 януари 2006 г. на 952-то заседание на заместник-министрите).

2 Правила 56-63.