Препоръка CM/Rec(2012)3

Препоръка CM/Rec(2012)3

на Комитета на министрите на държавите-членки

относно защитата на човешките права при осъществяване на услуги на търсене в мрежата (search engines)

(Приета от Комитета на министрите на 4 април, 2012 г.
на 1139-то заседание на заместник-министрите)

Програмите за търсене в мрежата играят ключова роля в информационното общество

1. Програмите за търсене в мрежата дават възможност на обществото по целия свят да търси, получава и разпространява информация и идеи, както и друго съдържание с цел придобиване на знания, включване в дебати и участие в демократичните процеси.

2. Препоръка CM/Rec(2007)16 на Комитета на министрите към държавите членки относно мерките за насърчаване на обществената ценност на Интернет подчертава важността на достъпа до информация в мрежата и поставя ударението върху високата обществена стойност на Интернет и на другите информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за ефективното упражняване на човешките права и на основните свободи от всички лица, които ги ползват. Комитетът на министрите е убеден, че програмите търсене в мрежата са важни за превръщането на съдържанието в Интернет в достъпно и полезно за потребителите и поради тази причина смята, че е от съществено значение да се даде възможност на програмите за търсене свободно да обхождат и индексират информацията, която е налична в мрежата и е предназначена за масовата публика.

3. Подходящи регулаторни рамки, съобразени с изискванията на правата на човека, трябва да бъдат в състояние да дадат адекватни отговори на основателните опасения във връзка с препращането от страна на програмите за търсене към съдържание, създадено от други. Необходимо е и по-задълбочено обсъждане на степента, до която може да се прилага националното законодателство и на условията, при които това е възможно, включително авторското право, относно програмите за търсене в мрежата, както и на съответната правна защита

Правата на човека и основните свободи могат да бъдат застрашени от функционирането на програмите за търсене

4. Действията на програмите за търсене могат да засегнат свободата на изразяване и поради ролята им в улесняването на достъпа до информация, могат да имат по-голямо въздействие върху правото да се търси, получава и разпространява информация; по подобен начин дейността им оказва въздействие и върху правото на личен живот и защитата на личните данни. Подобни предизвикателства могат да възникнат, inter alia, от структурата на алгоритмите, от де-индексирането и/или от частичното използване на резултатите или от субективните резултати, от концентрацията на пазара или от липсата на прозрачност, както поради процеса на подбор, така и поради подреждането на резултатите.

5. Въздействието върху личния живот може да бъде последица от широкото присъствие на програмите за търсене или от способността им да проникват в и да индексират съдържание, което макар и в публичното пространство, не е предназначено за осъществяване на масова комуникация (или за масова комуникация като цяло), и като следствие от цялостната обработка и от периодите на запазване на такива данни. Нещо повече, програмите за търсене създават нови видове лични данни като истории на индивидуалното търсене и профили на поведение.

6. Необходимо е да се защищават и да се насърчават достъпът, разнообразието, обективното третиране, сигурността и прозрачността в контекста на програмите за търсене. Медийна грамотност и развитието на умения, които позволяват на потребителите да имат информиран достъп до възможно най-голямо разнообразие от информация, съдържание и услуги, следва да бъде насърчавана, като се има предвид Препоръка CM/Rec(2011)7 относно ново понятие за медиите.

7. Комитетът на министрите, съгласно условията на чл. 15.б от Статута на Съвета на Европа, препоръчва на държавите-членки, след консултации с частния сектор и с гражданското общество, да разработят и да развиват последователно стратегии за защита на свободата на изразяване, достъпа до информация и други човешки права и основни свободи във връзка с програмите за търсене в мрежата в съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (ETS № 5, по-нататък наричана „Конвенцията”) и по-специално с чл. 8 (Право на уважение към личния и семейния живот) и с чл. 10 (Свобода на изразяване), както и с Конвенцията за защита на лицата при автоматична обработка на лични данни (ETS № 108, по-нататък наричана “Конвенция № 108”), като конкретно ангажират доставчиците на програми за търсене в мрежата с извършването на следните действия:

- да увеличат прозрачността относно начина на предоставяне на достъпа до информация, с цел да осигурят достъп до информация и услуги, както и техния плурализъм и разнообразие и по-специално по отношение на критериите, чрез които са подбрани, класифицирани или заличени резултатите от търсенето;

- да преразгледат класифицирането и индексирането в процеса на търсене на съдържание, което въпреки че е в публичното пространство, не е предназначено за масова комуникация (или за масова комуникация като цяло). Това би могло да се отнася до изброяването на възможно най-ниско класифицираните резултати, така че да бъде постигнато равновесие между достъпността на въпросното съдържание и намеренията или желанията на неговия създател (например различни нива на достъпност до съдържание, което е публикувано с цел широко разпространение в сравнение със съдържание, което е просто налично в публичното пространство). Предварително зададените параметри трябва да бъдат замислени като се има предвид посочената цел;

- да повишат прозрачността при събирането на лични данни и при излагането на законосъобразните цели, поради които са били обработвани;

- да дадат възможност на потребителите да имат безпрепятствен достъп до личните си данни, обработвани от доставчиците на програми за търсене и където е уместно, да могат да ги поправят или заличават;

- да разработят средства за минимизиране на събирането и обработването на лични данни, включително прилагането на ограничено време за запазването им, подходящ необратим начин за постигане на анонимност, както и средства за заличаване на данните;

- да осигурят достъп до услугите си за хора с увреждания, като по този начин разширяват интегрирането им и пълноценното им участие в обществото.

8. В допълнение държавите-членки следва да:

- да осигурят наличието на подходящи правни гаранции, когато публично или частно лице получава достъп до личните данни на потребителите, като по този начин се обезпечи в пълна степен упражняването на правата и свободите, уредени в Конвенцията;

- да насърчават доставчиците на програми за търсене в мрежата да отхвърлят резултатите при търсене само в съответствие с чл. 10, параграф 2 от Конвенцията. В този случай потребителят трябва да бъде информиран за източника на молбата за отхвърляне на резултатите при условие, че се спазва правото на личен живот и защитата на личните данни;

- да насърчават медийната грамотност във връзка с функционирането на програмите за търсене и по-специално във връзка с процесите на подбор, класифициране и приоритизиране на резултатите от търсенето, както и относно въздействието на използването на програмите за търсене върху личния живот на потребителите и защитата на личните им данни;

- да обсъдят предлагането на потребителите на избор от програми за търсене и по-точно във връзка с резултатите от търсенето въз основа на критерии за обществената им ценност;

- да насърчават създаването на прозрачни саморегулиращи се и съвместно регулирани механизми за програми за търсене, по-специално във връзка с достъпа до съдържание, което е обявено за незаконно от съда или от друг компетентен орган, както и относно вредно съдържание, като имат предвид нормите на Съвета на Европа за свободата на изразяване и правото на справедлив процес;

- да предприемат мерки по отношение на програмите за търсене в мрежата в съответствие с целите, определени в приложението към настоящата препоръка;

- да предоставят настоящата препоръка и нейното приложение на вниманието на всички заинтересовани страни от частния и публичния сектор.

Приложение към Препоръка CM/Rec(2012)3

I. Подпомагане на обществото да направи осведомен избор, когато използва програми за търсене

Контекст и предизвикателства

1. Програмите за търсене играят съществена роля като първа контактна точка в Интернет, когато се упражнява правото да се търси, и получава информация, мнения, факти и идеи, както и друг вид съдържание, включително реклами. Подобен достъп до информация е от основно значение за изграждането на лично мнение и за участието в социалния, политически, културния и икономическия живот. Програмите за търсене са също важен портал за достъпа на гражданите до масмедиите, включително до електронни вестници и аудиовизуални медийни услуги.

2. Съществува известно безпокойство, че потребителите са склонни да използват твърде ограничен брой известни програми за търсене. Това би могло да породи въпроси относно достъпа до източниците на информация и тяхното разнообразие, особено ако се има предвид, че подреждането на информацията от програмите за търсене не е нито изчерпателно, нито неутрално. В тази връзка, някои видове съдържание или услуги могат да бъдат неоснователно облагодетелствани.

3. Процесът на търсене на информация е силно повлиян от начина, по който информацията е подредена; това включва подбора и категоризирането на резултатите от търсенето и ако е приложимо, на де-индексирането на съдържанието. Повечето програми за търсене предоставят съвсем малко или само обща информация по посочените въпроси и по-специално относно използваните критерии, с помощта на които даден резултат се квалифицира като „най-добрият отговор на дадено запитване”.

Действие

4. Като признава, че пълното оповестяване на бизнес моделите и методите или на решенията, отнасящи се до бизнеса, може да не бъде подходящо, тъй като алгоритмите са изключително важни за конкуренцията и защото съответната информация би могла да направи програмите за търсене уязвими в голяма степен (например под формата на манипулиране на търсенето), държавите-членки, в сътрудничество с частния сектор и с гражданското общество, следва:

- да насърчават доставчиците на програми за търсене да увеличават прозрачността относно общите критерии и процеси, приложими при подбора и степенуването на резултатите. Това трябва да включва информация относно предпочитания при търсенето, като например представянето на резултати само въз основа на географско разположение или предишни търсения;

- да насърчават доставчиците на програми за търсене да правят ясно разграничение между резултатите от търсенето и всяка форма на търговско съобщение, реклама или спонсорирани продукти, включително предлагането на „собствено съдържание”;

- да насърчават изследването на динамичния пазар на програмите за търсене да разрешават проблеми, които обхващат аспекти на обществената ценност на този вид услуги, увеличеното концентриране на пазара и риска от злоупотреба, манипулиране или ограничаване на резултатите от търсенето.

II. Право на личен живот и на защита на личните данни

Контекст и предизвикателства

5. Програмите за търсене обработват големи количества лични данни за поведението на търсене, които варират от "бисквитки" и IP адреси до отделни истории от търсенето, както се подчертава от редица съответни, вече приети текстове, както на европейско и международно равнище.1

6. Историята на търсене на дадено лице съдържа следи, които биха могли да разкрият неговите убеждения, интереси, отношения или намерения. Тези истории могат също да разкрият чувствителни данни (относно расовия произход, политическите мнения или религиозните и други вярвания, както и данни относно здравето, сексуалния живот или налагането на наказателна отговорност), които изискват специална закрила съгласно чл. 6 от Конвенция № 108.

7. Обработването на личните данни от програмите за търсене придобива допълнителни измерения поради разпространението на аудиовизуални данни (дигитални образи, аудио и видео съдържание) и нарастващата популярност на достъпа до Интернет от мобилни устройства. Специализираните програми за търсене, които позволяват на потребителите да намират информация за лицата и за услугите по местонахождение, включването на изображения, генерирани от потребителите в индексите на общото търсене и все по-точните технологии за разпознаване на човешкото лице, са само някои от разработките, които будят тревога за бъдещото въздействие на програмите за търсене върху човешките права и по-точно върху правото на личен живот, както и по отношение на потенциалната връзка на това въздействие върху свободата на изразяване или върху правото да се търси, получава и разпространява информация въз основа на собствения избор.

8. Чрез комбинирането на различни видове информация, която се отнася за даден човек, програмите за търсене създават образ на лицето, който не съответства задължително на действителността или на образа, който то би искало да създаде за себе си. Комбинирането на резултатите от търсенето създава много по-висок риск за този човек, отколкото ако всички данни за него в Интернет останат разделени. Дори дълго забравените лични данни могат да изплуват отново благодарение на действието на програмите за търсене. Като част от медийната грамотност, потребителите трябва да бъдат информирани за правото им да заличават неточни или прекалено подробни лични данни от оригиналните интернет страници при условие, че се спазва правото на свобода на изразяване. Програмите за търсене трябва бързо да отговарят на заявките на потребителите за заличаване на техни лични данни от (извлечения от) копия на интернет страници, които доставчиците на програми за търсене биха могли да пазят (в техния "кеш" или като "фрагменти"), след като оригиналното съдържание е било заличено.

9. Като цяло, жизнено важно е да се осигури спазването на приложимите принципи за защита на личния живот и за закрила на личните данни, основно по чл. 8 от Конвенцията и чл.9 от Конвенция № 108, които предвиждат точни условия, гарантиращи защитата на лицата от незаконна намеса в личния им живот и от злоупотреба при обработката на личните им данни.

Действие

10. Държавите-членки (чрез оправомощените органи) трябва да наложат спазването на приложимите принципи относно защитата на личните данни по-специално, като задължат доставчиците на програми за търсене да предприемат следните действия:

да осигурят намаляването до минимум на събирането на лични данни от доставчиците на програми за търсене в мрежата. Нито един IP адрес на потребител не следва да може да бъде запазен, ако това не е необходимо за постигането на законосъобразна цел или ако същите резултати могат да бъдат получени чрез извадка или проучване, или чрез анонимно представяне на лични данни. Следва да се дава път на иновативни подходи, които насърчават анонимните търсения;

да осигурят такива периоди на запазване на информацията, които не са по-дълги от строго необходимите за постигането на законните и изрично споменати цели на обработката. Доставчиците на програми за търсене трябва да могат да обосноват с ясни мотиви събирането и запазването на личните данни. Информацията във връзка с това трябва да бъде на разположение на обществото и да е лесно достъпна;

да гарантират, че доставчиците на програмите за търсене прилагат най-подходящите мерки за сигурност за защита на личните данни срещу неправомерен достъп от трети лица и че има създадени съответни схеми за уведомяване в случаи на нарушение на данните. Мерките трябва да включват транзитно криптиране на комуникацията между потребителя и доставчика на програмите за търсене;

да осигурят информирането на лицата във връзка с обработването на техните лични данни и упражняването на правата им в разбираема форма, като използват ясен и прост език, адаптиран към субекта на данните. Програмите за търсене трябва от самото начало ясно да информират потребителите за евентуалното използването на техните данни (като подчертаят, че първоначалната цел на подобна обработка е да се отговори по-добре на заявките им за търсене) и да зачитат правото им върху личните им данни. Те трябва да информират лицата, ако личните им данни са били изложени на риск.

да гарантират, че кръстосана корелация на лични данни, произтичаща от различни услуги/платформи, принадлежащи на доставчика на програмата за търсене, се извършва само ако е дадено недвусмислено съгласие от страна на потребителя за тази специфична услуга. Същото се отнася до действията за обогатяване на профила на потребителя, както е посочено в Препоръка CM/Rec(2010)13 относно защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни в контекста на профилиране.

11. В допълнение държавите-членки следва:

- Да насърчават доставчиците на програми за търсене да продължат разработването на инструменти, които позволяват на потребителите да получат достъп да коригират и заличават данни, отнасящи се до тях, които са били събрани в хода на използването на услуги, включително всеки създаден профил, например за целите на директния маркетинг цели;

- да гарантират, че заявките от правоприлагащите органи към доставчиците на програми за търсене, касаещи данните на потребителите, се основават на съответни правни и съдебни процедури, както и съществуването на прозрачни механизми за сътрудничество. Това трябва да включва ефективни правни гаранции и спазване на изискванията за добросъвестна обработка, преди данните на лицата да станат достояние на държавни органи или частни лица. Споменатите процедури не трябва да бъдат в прекалена тежест на доставчиците.

III. Филтриране и деиндексиране

Контекст и предизвикателства

12. Предпоставка за съществуването на ефективни програми за търсене е свободата на обхождане и индексиране на наличната в мрежата информация. Филтрирането и блокирането на интернет съдържание от доставчиците на програми за търсене крие риск от нарушаване на свободата на изразяване, гарантирана от чл. 10 на Конвенцията в смисъл на нарушаване на правата на доставчиците и на потребителите да разпространяват и да достигат до информация.

13. Доставчиците на програми за търсене не трябва да бъдат задължавани да следят активно мрежите си, за да открият възможно незаконно съдържание или да извършват някакъв предварителен подбор или блокиране освен ако няма съдебна заповед за това или акт на компетентен орган. Може обаче да има законни молби за премахване на специални източници от техния индекс, например в случаите, когато други права имат предимство пред свободата на изразяване и информация; правото на информация не трябва да се разбира, че разширява достъпа извън намеренията на лицето, което упражнява правото си на свобода на изразяване.

14. В много държави, доставчиците на програми за търсене деиндексират или филтрират специални интернет страници по молба на държавни органи или частни лица, за да спазят правните си задължения, както и по тяхна собствена инициатива (например в случаите, които не се отнасят до съдържанието на интернет страниците, а до технически опасности като зловреден софтуер). Всяко подобно деиндексиране или филтриране трябва да са прозрачни, да са строго формулирани и да могат да бъдат преразглеждани редовно в съответствие с изискванията за справедлив процес.

Действие

15. Държавите-членки следва:

- да гарантират, че всеки закон, политика или индивидуална молба относно премахване на индексирането или филтриране, се прилага при пълното зачитане на съответните правни норми, правото на свобода на изразяване и правото да се търси, получава и разпространява информация. В същия контекст трябва да се зачитат и принципите за добросъвестна обработка и за достъп до независими и отговорни механизми за защита.

16. В допълнение, държавите членки трябва да работят с доставчиците на програми за търсене в мрежата, с цел да:

- да гарантират, че всяко необходимо филтриране и блокиране е прозрачно за потребителя. Блокирането на всичките резултати от търсенето по известни ключови думи не трябва да бъде включвано или насърчавано в рамките на саморегулирането и съвместното регулиране на програмите за търсене. Режимите на саморегулиране и съвместно регулиране не трябва да препятстват свободата на изразяване на индивидите и правото им да търсят, получават и разпространяват информация, идеи и съдържание чрез всяка медия. По отношение на съдържанието, което е определено по демократичен начин като вредно за някои категории потребители, държавите-членки трябва да избягват общото деиндексиране, което го прави недостъпно за други категории потребители. В много случаи насърчаването на програмите за търсене да предлагат съответни доброволни индивидуални механизми за подбор (филтриране) би могло да е достатъчно, за да се защитят тези групи;

- да проучи възможността за разрешаване на деиндексирането на съдържание, което въпреки че е публично, не е предназначено за масова комуникация (или масова комуникация като цяло).

IV. Саморегулиране и съвместно регулиране

Контекст и предизвикателства

17. Следва да бъдат приветствани инициативите за саморегулиране и съвместно регулиране от доставчиците на програми за търсене, насочени към защитата на основните права на физическите лица. Важно е да се припомни, че саморегулирането и съвместното регулиране като цяло могат да доведат до намеса в правата на другите и поради тази причина трябва да бъдат прозрачни, независими, отговорни и ефективни в съответствие с чл.10 от Конвенцията. Ефикасното взаимодействие между различните заинтересовани, като държавите, частните участници и гражданското общество може в значителна степен да допринесе за създаването на норми за защита на човешките права.

18. Държавите-членки следва:

- да предприемат действия за насърчаване на защитата на основните свободи на лицата, които отговарят на изискванията на Конвенцията, по-специално на правото на добросъвестна обработка, правото на свобода на изразяване и правото на личен живот, като разработват мерки за съвместно регулиране заедно с доставчиците на програми за търсене, когато това е подходящо;

- да насърчават индустрията да приеме кодекси за саморегулиране, които гарантират защитата на основните права на лицата при съответно спазване на Конвенцията и по-точно на правото на справедлив процес, правото на свобода на изразяване и правото на личен живот.

V. Медийна грамотност

Контекст и предизвикателства

19. Потребителите трябва да бъдат информирани и образовани относно функционирането на различните програми за търсене (грамотност относно програмите за търсене), за да направят осведомен избор за източниците на информация, по-специално за това, че едно търсене, класифицирано на високо ниво, не отразява непременно значението, приложимостта или сигурността на източника. Тъй като програмите за търсене играят все по-важна роля за достъпа до медии и информация онлайн, съответно трябва да се адаптират и стратегиите за медийна и информационна грамотност. Потребителите трябва да осъзнаят последиците от използването на програмите за търсене, както по отношение на персонализираните резултати, така и по отношение на въздействието на комбинираните резултати за тях върху техния имидж и репутация. Те трябва да знаят какви средства имат на разположение, за да упражнят правата си.

Действие

20. Държавите-членки следва:

- да предприемат съответни стъпки да включат проблема за програмите за търсене в националните си стратегии за медийна грамотност;

- да вземат подходящи мерки, за да могат потребителите да познават и да управляват своята идентичност в мрежата, по-точно относно въздействието, което резултатите от търсенето могат да имат върху имиджа и репутацията им и във връзка с ефективните средства за упражняването на правата им.

1 Чл. 29 от Становище на работна група 1/2008 (прието на 4 април 2008 г.) относно въпросите на защитата на личните данни, отнасящи се до програмите за търсене в мрежата; Резолюция на 28-та Международна конференция на членовете на комисиите за защита на личните данни и личния живот относно защитата на личния живот и програмите за търсене (Лондон, 2 3 ноември 2006 г.).