Препоръки и резолюции

 • Препоръка CM/Rec(2010)2

  Препоръка CM/Rec(2010)2

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно деинституционализация и интеграция в обществения живот на деца с увреждания

   

  (П …

 • Препоръка CM/Rec(2010)4

  Препоръка CM/Rec(2010)4

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно защитата на правата на човека във въоръжените сили

   

  (Приета от Комитета на мини …

 • Препоръка CM/Rec(2010)5

  Препоръка CM/Rec(2010)5

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно мерките за борба срещу дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация или половата и …

 • Препоръка CM/Rec(2011)14

  Препоръка CM/Rec(2011)14

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно участието на хора с увреждания в политическия и обществения живот

  (Приета от Комитета …

 • Препоръка CM/Rec(2012)11

  Препоръка CM/Rec(2012)11

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно ролята на прокуратурата извън системата на наказателното правораздаване

  (Приета от Коми …