Анотирана съдебна практика на ЕСПЧ

 • Varvara срещу Италия

  Номер на жалба: 17475/09

  Дата на постановяване: 29.10.2013г.

  Вид на решението: По същество

  Досие в HUDOC:http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128094

  Членове от Конвенц …

 • Velinov срещу Македония (резюме)

  Номер на жалба: 16880/08

  Дата на постановяване: 19.9.2013г.

  Вид на решението: По същество

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=0 …

 • Vojnity срещу Унгария (резюме)

  Номер на жалба: 29617/07

  Дата на постановяване: 12.2.2013г.

  Вид на решението: По същество

  Досие в HUDOC:http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-116 …

 • Vona срещу Унгария (резюме)

  Номер на жалба: 35943/10

  Дата на постановяване: 9.7.2013г.

  Вид на решението: По същество

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122183 

  Членове …