Анотирана съдебна практика на ЕСПЧ

 • X. срещу Латвия (резюме)

  Номер на жалба: 2785/09

  Дата на постановяване: 26.11.2013г.

  Вид на решението: По същество

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=0 …

 • Zoltan Nemeth срещу Унгария

  Номер на жалба: 29436/05

  Дата на постановяване: 14.6.2011г.

  Вид на решението: По същество

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104933    …

 • Zugic срещу Хърватия

  Номер на жалба: 3699/08

  Дата на постановяване: 31.5.2011г.

  Вид на решението: По същество

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104933 

  Членове …

 • А и Б срещу Норвегия (резюме)

  Резюме на решението на Голямата камара на Европейския съд по правата на човека по делото А и Б срещу Норвегия

  (№ 24130/11 и 29758/11, решение от 15 ноември 2016 г.)

  & …

 • А. срещу Хърватия (резюме)

  Номер на жалба: 55164/08

  Дата на постановяване: 14.10.2010 г.

  Вид на решението: По същество

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search. …