Анотирана съдебна практика на ЕСПЧ

 • Еl Haski срещу Белгия (резюме)

  Номер на жалба: 649/08

  Дата на постановяване: 25.09.2012 г.

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113445

  Членове от Конв …

 • М.А. срещу Кипър (резюме)

  Номер на жалба: 41872/10

  Дата на постановяване: 23.07.2013 г.

  Вид на решението: По същество

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx? …