Анотирана съдебна практика на ЕСПЧ

 • Kilyen срещу Румъния

  Номер на жалба: 44817/04

  Дата на постановяване: 25.02.2014 г.

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141170

  Членове от Конвенцията: (Чл. 8)  …

 • Margus срещу Хърватия (резюме)

  Номер на жалба: 4455/10

  Дата на постановяване: 13.11.2012 г.

  Вид на решението: По същество

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144276 

  Ч …

 • Milanovic срещу Сърбия (резюме)

  Номер на жалба: 44614/07

  Дата на постановяване: 14.12.2010 г.

  Вид на решението: по същество

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx? …

 • Moiseyev срещу Русия (резюме)

  Номер на жалба: 62936/00

  Дата на постановяване: 09.10.2008 г.

  Вид на решението: по същество

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx? …