Анотирана съдебна практика на ЕСПЧ

 • Fazh Aslaner срещу Турция (резюме)

  Номер на жалба: 36073/04

  Дата на постановяване: 4.03.2014 г.

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141781

  Членове от Конвенцията: (Чл. 6) Право на сп …

 • Grimailovs срещу Латвия (резюме)

  Номер на жалба: 6087/03

  Дата на постановяване: 25.06.2013г.

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-121610

  Членове на Конвенция …

 • Karaman срещу Германия

  Номер на жалба: 17103/10

  Дата на постановяване: 27.02.2014 г.

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141197

  Членове от Конвенцията: (Чл. 6)  …

 • Khrykin срещу Русия (резюме)

  Номер на жалба: 33186/08

  Дата на постановяване: 19.04.2011 г.

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-104567

  Членове от Конвенц …