Публикуван е нов брой на Решение на ЕСПЧ по дела срещу България

Номер на жалба: 57180/19

Членове от Конвенцията: (Чл. 6) Право на справедлив съдебен процес, (П1-1) Защита на собствеността

 

            

ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ПО ДОПУСТИМОСТ

Жалба № 57180/19
Цветан Ценов ДАМЯНОВ

срещу България

Европейският съд по правата на човека (Трето отделение), заседаващ на 14 декември 2023 г. като комитет в състав:

          Дариан Павли [Darian Pavli], председател
          Йоанис Кристакис [Ioannis Ktistakis],
          Одни Мьол Арнардотир [Oddný Mjöll Arnardóttir], съдии,

и Виктория Марадудина[Viktoriya Maradudina], и.д. Заместник-секретар на отделение,

Като взе предвид горепосочената жалба, подадена на 18 октомври 2019 г.,

След като проведе обсъждане, взе следното решение:

ФАКТИ И ПРОЦЕДУРА

Жалбоподателят, г-н Цветан Ценов Дамянов, е роден през 1942 г. Жалбата му в Съда е подадена на 18 октомври 2019 г. На 18 ноември 2021 г. той изпраща допълнително писмо, в което се интересува от хода на разглеждане на жалбата.

Оплакванията на жалбоподателя по член 6 § 1 от Конвенцията и член 1 от Протокол № 1, свързани с неизпълнението от страна на националните власти на окончателни съдебни решения в негова полза и произтичащата от това намеса в правото му на собственост, са комуникирани на българското правителство („правителството“) на 26 септември 2022 г. Писмо в този смисъл е изпратено на адреса на жалбоподателя. На 4 януари, 22 март и 2 юни 2023 г. са изпратени допълнителни писма, отнасящи се до различните етапи на производството пред Съда, и по-специално препращащи становището на правителството относно допустимостта и основателността на делото. В последното писмо на жалбоподателя е даден срок до 13 юли 2023 г. да представи становище в отговор, както и да представи евентуални претенции за справедливо обезщетение по член 41 от Конвенцията. Тъй като в дадения срок не е получен отговор, на 11 септември 2023 г. Регистратурата на Съда изпраща препоръчано писмо до жалбоподателя, в което отправя към него молба да заяви дали поддържа жалбата си.

На 20 септември 2023 г. правителството информира Съда, че е получило информация, че жалбоподателят е починал. Същото е отбелязано и при връщането на препоръчаното писмо от 11 септември 2023 г. в Съда като непотърсено. Датата на смъртта на жалбоподателя не е уточнена.

Никой от наследниците на жалбоподателя не е отнесъл до Съда изявление, че поддържа жалбата и желае да встъпи в правата му.

ПО ПРАВОТО

Предвид гореизложеното Съдът стига до заключението, че наследниците на жалбоподателя нямат намерение да поддържат жалбата по смисъла на член 37 § буква а) от Конвенцията. Съдът е изпратил многобройни писма на адреса на жалбоподателя, с които се съобщава за жалбата, първото от които през септември 2022 г., което означава, че наследниците на жалбоподателя са разполагали с достатъчно време и възможност да се отнесат до Съда. В тази връзка обаче не е постъпило нищо, като последното съобщение до Съда е писмото на самия жалбоподател от 18 ноември 2021 г.

Съответно жалбата следва да бъде заличена от списъка на делата.

По тези причини, Съдът единодушно

Решава да заличи жалбата от списъка на делата си.

Изготвено на английски език и съобщено писмено на 18 януари 2024 г.

                       

     Виктория Марадудина                                            Дариан Павли       И.д. заместник-секретар             Председател

Дата на постановяване: 14.12.2023 г.

Вид на решението: По допустимост