Д о к л а д Чл.10 от ЕКПЧОС, граждански аспект, характеристика, практика на ЕСПЧ, материални и процесуални гаранции в българското законодателство

Автор: Галин Несторов

Членове от Конвенцията: (Чл. 10) Свобода на изразяването на мнение