Защита на правото на живот по чл. 2 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Автор: Петя Захариева

Членове от Конвенцията: (Чл.2) Право на живот