Насоки и примерни конспекти за преподаване на права на човека във висшето образование

В документа са предоставени общи насоки и примерни конспекти за въвеждане на права на човека в хоризонталното и във вертикалното обучение, в общата магистърска програма и въвеждане на специализирана магистърска и докторска програми в български университети, в които се преподава специалност „Право“.

Документът е разработен в рамките на предефиниран проект № 5 „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека“ рег. № 93-00-77/04.03.2020 г, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. по Програма “Правосъдие“.

Достъпен е на български и на английски език.