Доклад за оценка. Преподаване на права на човека в българските университети.

Целта на настоящия общ доклад е да се картографира и оцени наличието и формите на преподаване на права на човека в българските университети, предлагащи придобиване на висше образование по специалността "право". Обучение по право предлагат девет български университета , а именно Русенски университет „Ангел Кънчев“(РУ), Бургаски свободен университет (БСУ), Нов български университет (НБУ), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ), Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ), Югозападен университет „Неофит Рилски“ (ЮЗУ), Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (ВТУ), Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ).

Документът е разработен в рамките на предефиниран проект № 5 „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека“ рег. № 93-00-77/04.03.2020 г, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. по Програма “Правосъдие“ .

Докладът е достъпен на български и на английски език.