Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека

Преводът на Ръководството е изготвен от Министерство на правосъдието. Публикацията му е осъществена на базата на споразумение със Съвета на Европа и Европейския съд по правата на човека и с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009–2014. 

Цялата отговорност за публикацията се носи от Дирекция „Процесуално представителство на Република България през Европейския съд по правата на човека“, Министерство на правосъдието и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.