Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека

Това ръководство е изготвено от Отдела на Юрисконсулта и не обвързва Съда. Първото издание на ръководството е публикувано през 2009 г., а второто през 2011 г. Ръкописът на третото му издание е актуализиран към 1 януари 2014 г. Оригиналните версии на английски и френски език могат да бъдат свалени от echr.coe.int (Case-law – Case-law analysis – Admissibility guide). Този превод е изготвен от Министерство на правосъдието. Той отчита преводите, извършени от Висшия адвокатски съвет на първото и второто издание на ръководството. Той се публикува на базата на споразумение със Съвета на Европа и Европейския съд по правата на човека и отговорност за него носи единствено Министерство на правосъдието. Публикацията на изданието е осъществена с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009–2014. Цялата отговорност за нея се носи от Дирекция „Процесуално представителство на Република България през Европейския съд по правата на човека“, Министерство на правосъдието и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.