Препоръка CM/Rec(2007)8

Препоръка CM/Rec(2007)8

на Комитета на министрите на държавите-членки

относно правни решения по проблеми с дългове

 

(Приета от Комитета на министрите на 20 юни 2007 г.,

на 999-то заседание на заместник-министрите

 

Комитетът на министрите, съгласно условията на чл. 15. б от Статута на Съвета на Европа,

Като признава, че държавите-членки са навлезли в епоха, в която използването на кредити се превръща в съществена част от техните икономики;

Като има предвид, че развитието на пазара на потребителски кредити може да бъде от полза както за икономическия растеж на държавите-членки, така и за благосъстоянието на хората;

Като отбелязва, че въпреки, че в повечето случаи кредитните договори функционират без затруднения, увеличеното кредитиране води до увеличаване на дълговите проблеми и, в някои случаи до свръхзадлъжнялост;

Като има предвид, че свръхзадлъжнялостта на лица и семейства, се превръща във все по-широко разпространен проблем в повечето държави-членки, който често води до социални и здравни проблеми и социално изключване на семействата, което може да застраши основните нужди на децата;

Като подчертава, отговорността на държавите-членки за последиците от техните икономически и социални политики;

Като посочва огромното значение на политическите, правните и практическите мерки, които правителствата на държавите-членки трябва да приемат, за предотвратяване и ефективно решаване на дълговите проблеми;

Като подчертава необходимостта от постигане на равновесие между законните интереси на кредиторите и основните права на длъжниците;

Като има предвид Резолюция № 1 за прилагане на правни решения на дълговите проблеми в кредитно общество, приета от европейските министри на правосъдието на тяхната 26-та Конференция (2005 г.);

Като припомня Препоръка Rec(2003)17 на Комитета на министрите към държавите-членки за привеждане в изпълнение

Като има предвид другите дейности, извършени на европейско равнище относно уреждането на спорове между кредиторите и длъжниците,

Препоръчва на правителствата на държавите-членки, при изготвянето на тяхното вътрешно законодателство и практика и при търсенето на законови решения на проблемите с дълговете и свръхзадлъжнялостта:

1. да имат предвид, че за целите на настоящата препоръка свръхзадлъжнялост означава, но без да се ограничава до, ситуацията, при която тежестта на дълга на отделно лице или семейство явно и / или в дългосрочен план надхвърля капацитета на погасяване;

2. да се стремят към предотвратяване на прекомерното задлъжняване на лица и семейства, по-специално чрез:

a. събиране на информация и статистика относно дълговите проблеми и анализиране на ситуацията на свръхзадлъжнели лица и семейства в техните държави;

б. въвеждането и развитието на финансова грамотност относно правата на потребителите като цяло, както и управление на бюджета в частност, като част от националната образователна система;

в. ефективен достъп до безпристрастна финансова, социална и правна помощ и консултации за тези, които имат дългови проблеми и въпроси в това отношение;

д. разработване на необходимите мерки и разпоредби, които да гарантират отговорното поведение на всички етапи от кредитното правоотношение, включително търговията с кредити, както и събирането и използването на кредитни данни и друга финансова информация;

д. защитата на правата на гарантите по отношение на информацията, както и предотвратяване на безотговорното използване на гаранции;

3. да предприемат подходящи мерки за облекчаване на последиците от изплащането на дълговете по-специално чрез:

a. осигуряване на ефективна и обективна правосъдна система, както и подходящо законодателство, което определя правомощията на правоприлагащите органи;

б. зачитане на правата на длъжника и на човешкото му достойнство във всички етапи на процедурите за събиране на дългове и погасяване на дълга, без да бъдат нарушени правата на кредиторите;

в. въвеждане на процедури за облекчаване на принудително изпълнение, включително защитата на основните активи на длъжника и запорът на част от неговите / нейните приходи, като бъде взета под внимание необходимостта да се намери баланс между защитата на минималните основни жизнени потребности на длъжника и неговото / нейното семейство и ефективността на събирането на вземания;

г. гарантиране на правата на поръчителите на длъжника във всички етапи на прилагане на процедурата по събиране на дълга, включително, доколкото е възможно, правото на равно третиране, подобно на това, предоставено на длъжника;

д. улесняване на признаването и изпълнението в държавите-членки на съдебни решения за плащане и погасителни планове, издадени от компетентните органи в други държави-членки;

4. да въведат механизми, необходими за улесняване рехабилитация на свръхзадлъжнели лица и семейства и тяхната реинтеграция в обществото по-специално чрез:

a. гарантиране, че длъжниците имат ефективен достъп до безпристрастен съвет и коригиране на дълга в съответствие с критериите, установени от националното законодателство;

б. гарантиране, че погасителните планове при корекцията на дълга са разумни, в съответствие с националните практики, както по отношение на задълженията за погасяване, така и по отношение на сроковете;

в. гарантиране, че корекцията на дълга обхваща всички дългове, с изключение само на тези, обхванати от специални дерогации, предвидени съгласно националното законодателство;

г. създаване на механизми за извънсъдебни споразумения и насърчаване на такива уреждания между длъжника и кредитора;

д. ефективно ограничаване на средствата на кредиторите да възпрепятстват неоснователно уреждане на дългове;

е. насърчаване на ефективното финансово и социално включване на свръхзадлъжнелите лица и семейства, по-специално чрез насърчаване на достъпа им до пазара на труда;

ж. насърчаване на активното участие на длъжника при уреждане на дълга и, когато е необходимо, предоставянето на консултации и съвети след уреждане на дълга;

з. допускане на частично или пълно погасяване на дълговете на частни лица и, когато е приложимо, семейства, в случай на свръхзадлъжнялост, когато другите мерки са се оказали неефективни, с оглед предоставянето на нова възможност за извършване на икономически и социални дейности;

5. да улеснят изпълнението на тази препоръка по-специално чрез:

a. създаване на политики, свързани с управлението на дълга и третирането на свръхзадлъжнели лица и семейства и гарантиране на единството на тези политики;

б. осигуряване на ефективно сътрудничество между компетентните органи и специалистите, участващи в предотвратяването на свръхзадлъжнялостта, облекчаване на последиците от събирането на вземанията и рехабилитацията на свръхзадлъжнелите лица и семейства;

в. предоставяне на съвети по отношение на дългове, консултиране и механизми за посредничество, както и гарантиране, или най-малко насърчаване на ефективното участие на кредитните институции и други публични и частни кредитори в прилагането на националните политики за управление на дълговете;

д. осигуряване на подходящи стандарти за качество и безпристрастност на услугите, предоставяни от страна на отговорните органи и специалисти, както и ефективни механизми за контролиране на тези стандарти;

д. осигуряване на лесен достъп до информация по отношение правата на потребителите, които трябва да бъдат лесно разбрани от широката общественост.