Препоръка CM/Rec(2009)5

Препоръка CM/Rec(2009)5

на Комитета на министрите на държавите-членки

относно мерките за закрила на децата срещу вредно съдържание и поведение и за насърчаване на тяхното активно участие в новата информационна и комуникационна среда

(Приета от Комитета на министрите на 8 юли 2009 г.,

на 1063-то заседание на заместник-министрите

1. Защитата на свободата на изразяване и човешкото достойнство в информационната и комуникационна среда чрез гарантиране постоянно ниво на защита на малолетните и непълнолетните срещу вредно съдържание и развитие на детските умения за медийна грамотност е приоритет за Съвета на Европа.

2. Рискът от увреждане може да възникне от съдържание и поведение, като например онлайн порнография, унизително и стереотипно представяне на жените, изобразяване и възхвала на насилието и самонараняването, унижаване, дискриминационни или расистки изрази или проповядване на такова поведение, склоняване(сприятеляване), наемане на деца - жертви на трафик на хора, сплашване, преследване или други форми на тормоз, които са в състояние да окажат неблагоприятно влияние върху физическото, емоционалното и психическото здраве на децата.

3. Особено внимание трябва да бъде отделено на нормативните текстове, приети от Комитета на министрите, предназначени да подпомогнат държавите-членки при справянето с тези рискове и, като следствие, при осигуряването на всички човешки права и основни свободи. Тези текстове включват Препоръка CM/Rec(2008)6 относно мерките за насърчаване на зачитането на свободата на изразяване и информация във връзка с Интернет филтрите; Декларацията от 2008 г. относно защитата на достойнството, сигурността и неприкосновеността на личния живот на децата в Интернет; Препоръка CM/Rec(2007)11 относно насърчаване на свободата на изразяване и информация в новата информационна и комуникационна среда; Препоръка Rec(2006)12  относно предоставянето на права на децата в новата информационна и комуникационна среда; и Препоръка Rec(2001)8 на Комитета на министрите относно саморегламентирането на кибернетичното съдържание (саморегулация и защита на потребителите срещу незаконно или вредно съдържание в новите комуникационни и информационни услуги). 

4. Необходимо е на децата да бъдат предоставени знанията, уменията, разбирането, нагласите, ценностите на правата на човека и поведението, необходимо за активно участие в социалния и обществен живот и да действат отговорно при зачитане правата на другите.

5. Налице е също така необходимостта да се насърчи доверието и увереността в интернет, по-специално чрез неутрално етикетиране на съдържанието, за да се даде възможност на деца и възрастни да направят свои собствени ценностни съждения по отношение на интернет съдържанието.

6. Комитетът на министрите препоръчва държавите-членки, в сътрудничество с участници от частния сектор и гражданското общество, да разработват и насърчават съгласувани стратегии за закрила на децата срещу съдържание и поведение, носещи риск от увреждане, като в същото време се застъпва за активното им участие и възможно най-доброто използване на новата информационна и комуникационна среда, по-специално чрез:

- насърчаване на развитието и използването на безопасни места (защитени със стена градини), както и други средства за улесняване на достъпа до уеб сайтове и интернет съдържание, което е подходящо за деца;

- насърчаване на по-нататъшното разработване и доброволно използване на доверени етикети и сертификати, позволяващи на родителите и децата лесно да направят разликата между безвредно съдържание и такова, което носи риск от увреждане; 

- насърчаване на развитието на умения сред децата, родителите и преподавателите за по-добро развитие и справяне със съдържание и поведение, което води до риск от увреждане; 

- предоставяне на настоящата препоръка и нейните приложени насоки на вниманието на всички заинтересовани страни от частния и публичния сектор. 

Приложение към Препоръка CM/Rec(2009)5

Насоки

I. Осигуряване на безопасни и сигурни места за децата в Интернет  

7. Разработването на нови комуникационни технологии и развитието на Интернет е довело до липсата на подходящи мерки за защита на децата от съдържание, носещо риск от увреждане.  Докато защитата срещу съдържание в реалния свят, в повечето случаи, е много по-лесно да бъде гарантирана, се оказва значително по-трудно постижима в света на интернет, особено като се има предвид, че всяко действие, целящо да ограничи достъпа до съдържание е в потенциален конфликт с право на свобода на изразяване и информация, както е предвидено в член 10 от Европейската конвенция за правата на човека (ETS № 5).  Следва да се припомни, че това основно право и свобода е първостепенна цел на Съвета на Европа и неговите държави-членки; в същото време държавите също имат законното право и дори задължение, за да защитават децата от съдържание, което е неподходящо или неуместно. 

8. Докато родителската отговорност и медийното образование са от първостепенно значение за ефективната защита на децата, съществуват инструменти и методи, които могат да помогнат на родителите и възпитателите в усилията им да информират и насочват децата към интернет и информационните и комуникационните технологии (ИКТ).  Осигуряването на безопасни и сигурни пространства (защитени със стена градини) за деца в интернет и онлайн играта на Съвета на Европа за "Through the Wild Web Woods" са забележителни примери за такива средства и методи. 

9. Въз основа на това, държавите-членки, в сътрудничество с частния сектор, медиите и гражданското общество, са насърчавани да разработят безопасни и сигурни места в интернет за безопасност на децата, да изследват и да участват активно в информационното общество, по-специално чрез: 

- създаване на безопасни и сигурни интернет страници за деца, например чрез разработването на подходящи за възрастта им онлайн портали; 

- разработване на професионални стандарти за поддръжка на тези интернет страници и портали, особено по отношение на връзките и препратките към други сайтове; 

- повишаване на осведомеността за тези безопасни и сигурни за децата интернет страници, по-специално сред родители, педагози, разработчиците на съдържание и съответните им асоциации; 

- взета е предвид ползата от интегрирането на тези безопасни и сигурни интернет страници в учебните програми образователните материали, като например "Наръчникът за интернет грамотност", публикация на Съвета на Европа. 

II. Насърчаване развитието на пан-европейска система за сертификати за доверие и етикетиране  

Налице е нарастващо търсене на системи, които могат да помогнат предпазването на децата от съдържание, носещо риск от увреждане.  Развитието на филтрите за съдържание в интернет предостави една форма на защита, която впоследствие доведе до приемането на Препоръка CM/Rec(2008)6 на Комитета на министрите относно мерките за насърчаване на спазването на свободата на изразяване и информация по отношение на филтрите в Интернет.

11. Отделно от автоматизираното категоризиране и филтриране на съдържанието, налице са инициативи, чиято цел е да се поставят етикети на онлайн съдържанието на доброволна основа и етикетиране, което се извършва от създателя на съдържанието.  Сред тях са Internet Content Rating Association (част от Института за семейна онлайн безопасност (FOSI))и PEGI Online (част от Паневропейска информация за игрите (PEGI) плюс система), като и двете са довели до разработването на системи, които насърчават описанието на онлайн съдържанието. 

12. Етикетирането на онлайн съдържанието допринася за развитието на безопасни и сигурни за децата места  в интернет.  Въпреки това, ефективността и надеждността на системите за етикетиране силно зависят от съвестното отношение на лицата, отговорни за тези системи и тяхната оперативна съвместимост.  Разработването на паневропейски сертификати за доверие за отговорни системи за етикетиране - изготвени в пълно съответствие с правото на свобода на изразяване и информация в съответствие с член 10 от Европейската конвенция за правата на човека - ще укрепи тези системи и инициативи, ще улесни предоставянето на безопасни и сигурни за децата места в Интернет с цел избягване и/или намаляване на излагането им на съдържание и поведение, които носят риск от увреждане. 

13. Онлайн съдържание, което не е етикетирано, все пак не трябва да се счита за опасно или по-малко ценно за деца, родители и възпитатели.  Етикетиране има ограничен обхват и трябва да се разглежда като една възможност, наред с другото, за насърчаване на демократичното участие и защита на децата в интернет в противодействието на съдържание и поведение, което носи риск от увреждане. 

14. Въз основа на това, държавите-членки, в сътрудничество с частния сектор, медиите и гражданското общество, са насърчавани да разработват и да допринасят за отговорното използване на системи за етикетиране на онлайн съдържание, по-специално чрез: 

- Създаване на паневропейски сертификат за доверие за системи за етикетиране на онлайн съдържание.  Критериите за този сертификат за доверие ще включват:

- придържане към принципите и стандартите за правата на човека, включително правото да се предвидят ефективни средства за прибягване и средство за защита, например възможност за повторно оценяване на сертифицирането, когато потребителите и/или създателите/авторите на онлайн съдържание претендират, че съдържание е неправилно етикетирано; 

- предоставяне и използвани на системи за етикетиране на доброволна основа, както от създателите/авторите, така и от потребителите; 

- недопустимост на всяка форма на цензура върху съдържанието; 

- зачитане на редакционната независимост на медиите и свързаните с тях услуги за онлайн съдържание в медиите; 

- редовен преглед на етикетираното съдържание, например чрез въвеждане на максимален срок на валидност на етикета; 

- насърчаване на инициативи за оперативна съвместимост на системите за етикетиране, включително създаването на уникално паневропейска лого, което да сигнализира пригодността на съдържанието по отношение на различните възрастови групи; 

- разработване на принципи за категоризиране на съдържанието, съобразено с възрастта, като се вземат предвид различните традиции на държавите-членки; 

- насърчаване на научноизследователската и развойна дейност, по-специално по отношение на възможността за етикетиране на съдържанието чрез метаданни; 

- повишаване на осведомеността сред родители и педагози за предимствата на етикетираното съдържание, с цел да се улесни достъпът до безопасни и сигурни за децата места в интернет; 

- идентификация и оценка на системите за етикетиране и тяхната ефективност, по-специално по отношение на тяхното съответствие с член 10 от Европейската конвенция за правата на човека и физическата и финансовата достъпност на услугите, произтичащи от тези системи, предназначени за широката общественост. 

III. Насърчаване на интернет умения и грамотност за деца, родители и възпитатели  

15. Безопасните и сигурни пространства в интернет и етикетирането на онлайн съдържанието, могат да допринесат за това употребата на Интернет да бъде приятно и изграждащо доверие преживяване за децата.  Следва обаче да се приеме, че не е възможно да се премахне изцяло опасността от излагането на децата на съдържание или поведение, които носят риск от вреда, и че последователната медийна (информационна) грамотност за деца, родители и възпитатели остава ключов елемент в осигуряване на последователна защита на децата срещу такива рискове. 

16. Въз основа на това, държавите-членки, в сътрудничество с частния сектор, сдруженията на родители, учители и възпитатели, медиите и гражданското общество, са насърчавани да съдействат медийната (информационната) грамотност за деца, младежи, родители и възпитатели,  да ги подготви за евентуални срещи със съдържание и поведение, носещи риск от увреждане, по-специално чрез: 

- повишаване на осведомеността и разработване на критично отношение както към ползите, така и към и рисковете за децата при свободното използване на интернет и ИКТ; 

- адаптиране на учебните програми с цел включване на практическо обучение за най-добрите начини за използване на интернет и ИКТ, както и насърчаване на учителите да анализират и да се противопоставят на сексизма в онлайн съдържание, което оформя детски нагласи; 

- информиране на деца, родители и педагози за безопасните и сигурни места за в интернет и относно надеждните етикети за онлайн съдържание; 

- насърчаване на знанията и практическото разбиране на измеренията на човешките права на системите за етикетиране и механизмите за филтриране, както и техните потенциални рискове за свободата на изразяване и информацията, inter alia чрез привличане на вниманието на всички заинтересовани към приборите и инструментите на Съвета на Европа за определяне на стандарти в тази област.