Препоръка CM/Rec(2013)1

Препоръка CM/Rec(2013)1

на Комитета на министрите на държавите-членки

относно равенството между половете и медиите1

 

(Приета от Комитета на министрите на 10 юли 2013 г.,

на 1076-то заседание на заместник-министрите

Равенството между половете е неотменно условие за пълното упражняване на правата на човека. Упражняването на човешките права, предоставени от Европейската конвенция за правата на човека ЕКПЧ (ETS № 5) и протоколите към нея, трябва да бъде гарантирано без всякаква дискриминация, включително и въз основа на разликата между половете. Това изискване е утвърдено от Протокол № 12 към Конвенцията (ETS № 177), който гарантира използването на всяко юридически признато право без дискриминация.

Истинската демокрация изисква равнопоставеното участие на жените и мъжете в обществото. Демокрацията и равенството между половете са взаимно зависими и взаимно утвърждаващи се принципи. Интегрирането на жените и мъжете с равни права и възможности е жизнено важно условие за демократично управление и за вземане на обосновани решения. Равенството между половете означава, че социалното присъствие както на жените, така и на мъжете е еднакво забележимо, те са с равни възможности и отговорности и имат равнопоставено участие във всички сфери на обществения живот, включително и в медиите. Постигането на равенство между половете е предпоставка за постигането на социална справедливост. Това не е само в интерес на жените, но засяга цялото общество. През последните десетилетия Съветът на Европа винаги е отдавал голямо значение на тази тема, доказателство, за което е и Декларацията на Комитета на министрите от 1988 г. относно равенството между мъжете и жените и Декларацията на Комитета на министрите от 2009 г. относно превръщането на равенството между половете в реалност.

Свободата на медиите (включително редакционната свобода) и равенството между половете са вътрешно свързани. Равенството между мъжете и жените е неразделна част от човешките права. Свободата на изразяване като основно право върви ръка за ръка с равенството между половете. Освен това упражняването на свободата на изразяване може да бъде фактор за развитието на това равенство.

Съществуващото измерение на медийният плурализъм и разнообразието на медийното съдържание също се отнася до равенството между половете. Препоръка CM/Rec(2007)2 относно медийния плурализъм и разнообразието на медийното съдържание потвърждава отново, че плурализмът и разнообразието са жизнено важни за функционирането на демократичното общество, за разширяването на публичните дебати, за политическия плурализъм и осъзнаването на различните мнения от социалните групи. Медиите заемат централно място във формирането на разбиранията, идеите, отношението и поведението в обществото. Те трябва да отразяват съществуващото положение на мъжете и жените в цялата му пълнота.

Медиите могат или да попречат на промените, водещи до равенство между половете, или да ги ускорят. Неравенството в различни сфери се възпроизвежда в медиите. Това е вярно по отношение на ограниченото представителство на жените като собственици на медии, в процеса на създаване на информация и в журналистиката, както и по отношение на заеманите места в звената, които отразяват новините и въобще в управлението. Още по-фрапиращ е фактът, че жените не са толкова забележими, както в качествено, така и в количествено отношение - например във връзка с поднесеното медийно съдържание, рядкото появяване на жени като експерти и относителното отсъствие на техни гледни точки и мнения в медиите. Особено силно впечатление прави медийното отразяване на политически събития и изборни кампании, в което изобилстват стереотипите и използването на контра-стереотипи не е разпространено явление. Освен това жените, които упражняват професии, свързани с медиите, често се сблъскват с неравенство в заплащането, с невидими бариери и с несигурни условия на работа.

В съвременното общество медиите владеят огромен потенциал за социална промяна. Четвъртата световна конференция на ООН по проблемите на жените (Пекин 1995 г.) потвърждава възможностите на медиите да насърчават и да защищават упражняването на основните права и свободи на жените и да допринасят за тяхното развитие. Десет години по-късно Комисията на ООН за положението на жените признава, че целите, около които са се обединили участниците там, не са напълно постигнати. За да улесни прилагането на тези цели, през декември 2012 г. ЮНЕСКО публикува „насочени към медиите индикатори, които отчитат неравенството между половете”(GSIM).

Обществените медии трябва да бъдат авангардът на съвременната медийна система и да служат на всички социални общности. Този принцип изисква особено внимание към равенството между половете както от гледна точка на участието им и достъпа до обществените медии, така и по отношение на съдържанието и начина, по който то е обработено и представено. Обществените медии са или по-точно трябва да бъдат еталон за социално единение и интеграция на всички лица и играят важна роля в укрепването на равенството между мъжете и жените в и чрез медиите. Медиите на общностите притежават значителен потенциал да дадат тласък на открит и пряк диалог между различните социални групи, включително и чрез цифровите платформи (вижте Препоръка CM/Rec(2007)3 относно функцията на обществените медии в информационното общество, Декларацията на Комитета на министрите относно ролята на общностните медии за насърчаване на социалното сближаване и междукултурния диалог, приета на 11 февруари 2009 г. и Препоръка CM/Rec(2012)1 относно управлението на обществените медии, приета на 15 февруари 2012 г.).

Предприемането на мерки за ефективното прилагане на приетите норми може да допринесе за постигането на равенство между мъжете и жените и за борбата с неравенството. В своята Препоръка CM/Rec(2007)17 относно нормите и механизмите за равенство между половете Комитетът на министрите подчертава, че държавите трябва да насърчават ефективните мерки, чрез които да осигурят спазването на принципа за равенство между мъжете и жените в медиите като принцип на човешките права в съответствие със социалната отговорност, свързана с властта, която средствата за масова комуникация имат в модерното общество. В Декларацията от 2009 г. относно превръщането на равенството между половете в реалност Комитетът на министрите призовава за мерки, които насърчават медийните работници и най-общо сектора, свързан с комуникациите, да пресъздават образите на жените и мъжете без да използват стереотипи. Гледната точка, която набляга на равнопоставеното представяне на жените и мъжете, е централна в много актове на Съвета на Европа и особено се изтъква във връзка с новата медийна екосистема в Препоръка CM/Rec(2011)7 относно ново понятие за медиите.

Като има предвид изложеното и като признава необходимостта да се поднася и гледната точка, свързана с равенството между мъжете и жените, прилагайки установените норми в тази сфера по отношение на медиите, Комитетът на министрите, съгласно условията на чл. 15.б от Статута на Съвета на Европа, препоръчва на държавите-членки:

1. да приемат подходящи видове политики в съответствие с приложените насоки, които могат да създадат такива условия, при които медиите да укрепват равенството между мъжете и жените като основен принцип на тяхната дейност и организация в новата многоизмерна медийна среда;

2. широко да разпространяват настоящата препоръка и насоките към нея и да формират съзнание у съответните заинтересовани страни и медиите, по-специално относно водещата роля на равенството между жените и мъжете за демокрацията и за пълноценното ползване на човешките права;

3. да предоставят настоящата препоръка на вниманието на медийния сектор, на журналистите, на други лица и на техните организации, както и на регулаторните органи в сферата на медиите и новите комуникационни и информационни услуги с цел подготовка или преразглеждане на стратегиите им относно регулирането, саморегулирането и етичните кодекси, в съответствие с насоките, изложени по-долу.

Приложение към Препоръка CM/Rec(2013)1

Насоки

А. Държавите членки

1. Държавите членки трябва да разработят подходяща правна рамка (при условие, че такава липсва), чиято цел е да осигури зачитането на човешкото достойнство и забраната на всякаква дискриминация въз основа на различия, свързани с пола, както и подбуждането на омраза и на всяка форма на насилие на това основание в медиите.

2. Държавите членки в частност трябва да осигурят по подходящ начин спазването на принципа за равенство между мъжете и жените при вземането на решения от медийните регулатори и най-общо в тяхната практика.

3. Държавите членки трябва да подкрепят инициативи за повишаване на съзнанието и кампании, насочени към борба със стереотипите в медиите.

Б. Медийни организации

4. Медийните организации трябва да бъдат насърчавани да приемат норми за саморегулиране, вътрешни правила за поведение и етика и за вътрешен контрол. Те трябва да разработят норми за медийно отразяване, които спомагат за утвърждаването на равенството между мъжете и жените с цел разработването на последователна вътрешна политика и условия на труд, насочени към:

- равен достъп до работа и равно представителство в медиите на жени и мъже, включително и в сфери, в които жените не са представени в достатъчна степен;

- балансирано участие на жени и мъже в управлението, в органи с консултативна, регулаторна или вътрешна надзорна роля и и като цяло в процеса на вземане на решения;

- представяне на образите на жените и мъжете, на тяхната роля и присъствие без стереотипи, избягване на реклами, език и съдържание, които насаждат сексизъм и биха довели до дискриминация въз основа на пола, подбуждане на омраза и насилие, основано на нетърпимост между половете.

 В. Прилагане на мерките

5. Трябва да бъдат обсъдени следните механизми за прилагане на стратегии и видове политики с оглед постигането на целите на равенството между половете:

Преразглеждане и оценка на политиката и законодателството за постигане равенство между половете

Редовно преразглеждане и актуализиране на правната рамка за медиите от позициите на равенството между половете.

ii. Възлагане на медийните регулатори и поставяне на изискване към обществените медии да включат оценяването на прилагането на медийната политика в областта на равенството между половете като част от годишните им доклади.

Приемане и прилагане на национални индикатори за равенство между половете в медиите

iii. Обсъждане със заинтересованите страни на възможността за приемане на национални индикатори, основаващи се на международните норми и добрите практики и за утвърждаването им, ако това е подходящо; провеждане на обществени изслушвания и дискусии.

iv. Провеждане на редовен мониторинг и оценяване на ситуацията, свързана с равенството между половете в медиите на национално равнище, въз основа на приетите индикатори.

Редовно актуализиране на индикаторите за равенство между половете.

Предоставяне на информация и насърчаване на добри практики

vi. Насърчаване на медиите да предоставят ясна информация на публиката относно процедурата за обжалване на медийно съдържание, което се смята, че противоречи на принципите за равенство между мъжете и жените (например онлайн).

vii. Поддържане и популяризиране на добри практики чрез разширяването на мрежи и партньорства между различни медийни организации с цел подпомагане на прилагането на равенството между мъжете и жените в различните сфери на дейност в новата медийна екосистема.

Начини за поемане на отговорност

viii. Насърчаване на неправителствени организации, медийни асоциации, отделни лица и други заинтересовани да защитават последователно равенството между мъжете и жените, като отнасят проблемите до органите за саморегулиране или до други специализирани органи (например редакционни съвети, етични комисии, рекламни съвети, комисии срещу дискриминацията).

ix. Насърчаване на модернизирането на съществуващите механизми за търсене на отговорност от медиите и тяхното ефективно използване в случаи на нарушения на равенството между половете в медиите.

x. Насърчаване на създаването на нови механизми за отговорност на медиите и гражданите, например форуми за обществени дебати и платформи, отворени за участие както онлайн, така и извън мрежата, които позволяват пряка размяна на мнения между гражданите.

Изследвания и публикации

xi. Насърчаване на изследователската активност в областта на равенството между половете и медиите особено по отношение на достъпа до медиите, представителството, участието (количествен и качествен профил) и условията на работа в медиите; също така изследванията, фокусирани не само върху жените, но и върху взаимоотношенията между половете; редовно публикуване на резултатите от подобни проекти.

xii. Подкрепа за изследователска дейност, свързана с равенството между половете при медийното отразяване на някои области, които са от особено значение за плуралистичната демокрация, като политически репортажи и медийно отразяване на изборни кампании, както и публикуване на резултатите; организиране на дискусии с цел подобряване на политиката и законодателството.

xiii. Насърчаване на изследванията на въздействието на медиите за формиране на ценности, отношение, нужди и интереси на мъжете и жените.

Медийно образование и активна гражданска позиция

xiv. Насърчаване на такова медийно образование за младите поколения, което се отличава с чувствителност към проблемите на мъжете и жените, подготовка на младите хора да възприемат с отговорност различни видове медийно съдържание и създаване на възможност за развиване на критичен поглед към медийното представяне на половете, както и за откриване на сексистки стереотипи; разширяване на перспективата за равенство между мъжете и жените в програмите за медийно образование за млади хора от различни възрасти като фактор за по-задълбочено запознаване с правата на човека и активно участие в демократичните процеси.

xv. Създаване на специални помагала за повишаване на съзнанието чрез и относно медиите за възрастни, включително родители и учители, като важни фактори за образование, ориентирано към проблемите на равенството между мъжете и жените и активно гражданско участие в информационното общество.

xvi. Изграждане на разбиране и укрепване на способността на медийните работници и обучаващите се в медийната област чрез редовни образователни и професионални програми за подготовка, насочени към придобиването на задълбочено познание за равенството между половете и неговата решаваща роля в демократичното общество.

Референтни инструменти

Комитет на министрите на Съвета на Европа

Препоръка Rec(84)17 относно равенството между жените и мъжете в медиите

Препоръка Rec(90)4 относно премахването на сексизма от говоримия език

Препоръка Rec(98)14 интегрирания подход за равнопоставеност на половете;

Препоръка CM/Rec(2003)3 относно балансираното участие на жените и на мъжете във вземането на решения в политическия и в обществения живот;

Препоръка CM/Rec(2007)2 медийния плурализъм и разнообразието на медийното съдържание

Препоръка CM/Rec(2007)3 относно функцията на обществените медии в информационното общество

Препоръка CM/Rec(2007)11 относно насърчаване на свободата на изразяване и на информация в новата информационна и комуникационна среда

Препоръка CM/Rec(2007)13 относно интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в образованието

Препоръка CM/Rec(2007)16CM/Rec (2007) 16 на Комитета на министрите до държавите членки относно

Препоръка CM/Rec(2007)17 относно стандартите и механизмите за равнопоставеността на половете

Декларация на Комитета на министрите относно ролята на медиите на общностите за насърчаване на социалното сцепление и междукултурния диалог, приета на 11 февруари 2009 г.

Препоръка CM/Rec(2011)7 относно ново понятие за медиите

Декларация и Препоръка на Комитета на министрите на държавите членки CM/Rec(2012)1относно управлението на обществените медии, приети на 15 февруари 2012 г.

Парламентарна асамблея на Съвета на Европа

Резолюция 1557 (2007) и Препоръка 1799 (2007) относно "Образът на жените в медиите"

Препоръка 1555 (2002) относно "Образът на жените в медиите"

Резолюция 1751 (2010) и Препоръка 1931 (2010) относно “Борба сексистките стереотипи в медиите”

Препоръка 1899 (2010) относно “Увеличаване на броя на жените в политиката чрез избирателната система”

Резолюция 1860 (2012) относно “Напредък на правата на жените по целия свят”

1 Понятието „медии” в настоящата препоръка се отнася до терминологията в Препоръка CM/Rec (2011)7 относно ново понятие за медиите, приета на 21 септември 2011г.