Препоръка CM/Rec(2014)4

Препоръка CM/Rec(2014)4

на Комитета на министрите на държавите-членки

относно електронния мониторинг

(Приета от Комитета на министрите на 19 февруари, 2014 г.
на 1192-то заседание на заместник-министрите)

Комитетът на министрите, съгласно условията на чл. 15. б от Статута на Съвета на Европа,

Като има предвид, че целта на Съвета на Европа е постигане на по-голямо единство между своите членове;

Като изразява съгласие, че е необходимо по-нататъшно развитие на международното сътрудничество в областта на изпълнението на наказателните присъди;

Като има предвид, че такова сътрудничество трябва да допринесе за подобряване на правосъдието, за ефективно изпълняване на санкциите и при пълно зачитане на човешките права и достойнство на правонарушителите и за намаляване на честотата на правонарушенията;

Като изразява съгласие, че лишаването от свобода следва да се използва като последна мярка и че по-голямата част от заподозрените лица и извършителите на престъпления могат да бъдат ефективно и рентабилно третирани в общността;

Като има предвид, че продължаващото нарастване на затворническата популация може да доведе до условия на задържане, които не са в съответствие с член 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ETS № 5), както се подчертава в съответната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека;

Като припомня, че пренаселеността в затворите и прираста на населението в затвора са голямо предизвикателство за затворническите администрации и системата на наказателното правораздаване като цяло, както по отношение на правата на човека, така и по отношение на ефективното управление на наказателните институции;

Като признава, че електронното наблюдение, използвано в рамките на процеса на наказателното правосъдие може да помогне за намаляване на случаите, когато е необходимо да се прибягва до лишаване от свобода, като същевременно се гарантира ефективен надзор в обществото на заподозрените лица и извършители на престъпления, и по този начин помага да се намали престъпността;

Като признава, в същото време, че технологиите за електронен мониторинг следва да се използват по един добре регулиран и пропорционален начин, с цел намаляване на потенциалните им отрицателни ефекти върху личния и семейния живот на лицата, подложени на електронен мониторинг и на заинтересованите трети страни;

Като следователно изразява съгласие, че трябва да бъдат определени правила относно сроковете, вида и условията за предоставяне на електронни технологии за мониторинг за да насочва правителствата на държавите-членки в техните законодателства, политики и практики в тази област;

Като се съгласява освен това, че трябва да бъдат разработени етични и професионални стандарти по отношение на ефективното използване на електронна система за наблюдение, за да насочва националните органи, включително съдии, прокурори, затворническите администрации, пробационните агенции, полицията и агенциите, предоставящи оборудване или упражняващи надзор върху заподозрени лица и извършители на престъпления;

Като взема предвид:

- Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (ETS № 5);

- Европейската конвенция за надзор на осъдените или условно освободени правонарушители (ETS № 51);

- Препоръка Rec(92)16 относно Европейските правила за обществени санкции и мерки;

- Препоръка Rec(92)17 относно последователността при произнасянето на присъдите;

– Препоръка Rec(97)12 относно служителите, ангажирани с изпълнението на санкции и мерки;

– Препоръка Rec(99)22 относно пренаселеността в затворите и увеличаване на броя на затворниците;

- Препоръка Rec(2000)22 относно подобряване приложението на Европейските правила за обществените санкции и мерки;

– Препоръка Rec(2003)22 относно условното освобождаване (освобождаването под гаранция);

- Препоръка Rec(2006)2 относно Европейските правила за затворите;

- Препоръка CM/Rec(2008)11 относно европейските правила за малолетни и непълнолетни нарушители, подлежащи на санкции или мерки;

- Препоръка CM/Rec(2010)1 относно правилата на Съвета на Европа за пробацията;

- Препоръка CM/Rec(2012)5 относно Европейския кодекс за поведение на служителите в затворите;

Като има предвид:

- Минималните стандартни правила на Организацията на обединените нации относно мерки, несвързани с лишаване от свобода (Токийски правила)(Резолюция 45/110);

- Правилата на Организацията на обединените нации за отношението към лишените от свобода жени и мерките, които не са свързани с лишаване от свобода, по отношение на жените нарушители (Резолюция 2010/16);

- Минималните стандартни правила на Организацията на обединените нации за администриране на младежкото правосъдие (Пекински правила) (Резолюция 40/33);

- Рамковото решение 2008/947 / ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции;

Рамковото решение 2009/829 / ПВР относно прилагането, между държавите-членки на Европейския съюз, относно принципа за взаимно признаване към актове за налагане на мерки като алтернатива на предварителното задържане;

Препоръчва на правителствата на държавите-членки:

- да предприемат всички подходящи мерки, при преразглеждането на съответното им законодателство и практика, да прилагат принципите, изложени в приложението към настоящата препоръка;

- да гарантират разпространението на настоящата препоръка и нейния коментар между съответните органи и агенции, най-вече между съответните министерства, администрациите на затворите, пробационните агенции, полицията и другите съответни правоохранителни органи, както и между всяка друга служба, предоставяща оборудване за електронно наблюдение или надзираващи лица под електронно наблюдение в рамките на наказателноправния процес.

Приложение към Препоръка CM/Rec(2014)4

I. Обхват

Целта на настоящата препоръка е да се определи набор от основни принципи, свързани с етичните въпроси и професионалните стандарти, които позволяват на националните органи да предоставят справедливо, пропорционално и ефективно използване на различни форми на електронно наблюдение в рамките на наказателноправния процес при пълно зачитане на права на засегнатите лица.

Тя е предназначена също да предостави на вниманието на националните органи, че трябва да имат предвид при употребата на електронна система за наблюдение това не следва да подкопава или заменя изграждането на конструктивни професионални взаимоотношения между заподозрените лица и извършители на престъпления и компетентните служители, които работят с тях в общността. Трябва да се подчертае, че налагането на технологичен контрол може да бъде полезно допълнение към съществуващите социални и психологични позитивни начини за справяне с всеки заподозрян или правонарушител, както са определени от съответните препоръки на Комитет на на министрите и по-специално с Препоръка Rec(92)16 относно: Европейските правила за обществените санкции и мерки; Препоръка Rec(97)12 относно служителите, ангажирани с изпълнението на санкции и мерки; Препоръка Rec(2006)2 относно Европейските правила за затворите; Препоръка CM/Rec(2010)1 относно правилата на Съвета на Европа за пробацията и Препоръка CM/Rec(2012)5относно Европейския кодекс за поведение на служителите в затворите.

II. Определения

"Електронно наблюдение" е общ термин, отнасящи се до форми на наблюдение, с които да се следи местоположението, движението и специфичното поведение на хора в рамките на процеса на наказателното правосъдие. Настоящите форми на електронно наблюдение са базирани на радиовълнови, биометрични или сателитни технологии за проследяване. Те обикновено включват устройство, прикрепен към човек и дистанционно контролирано.

В зависимост от националните юрисдикции, електронното наблюдение може да се използва поради една или повече от следните начини:

- по време на досъдебната фаза на наказателното производство;

- като условие за суспендиране или на изпълнение на наказание лишаване от свобода;

- като самостоятелно средство за надзор на изпълнението на наказателна санкция или мярка в общността;

- В комбинация с други пробационни мерки;

- В рамките на процедура за условно освобождаване от затвора;

- Като интензивна мярка за ръководство и надзор за някои видове правонарушители след освобождаване от затвора;

- Като средство за мониторинг на вътрешните движения на правонарушители в затвора и / или в периметъра на затвори от открит тип;

- Като средство за защита на определени жертви на престъпления от заподозрени лица или правонарушители.

В някои юрисдикции, където електронно наблюдение се използва като форма на изпълнение на наказание лишаване от свобода, лицата, поставени под електронно наблюдение се считат от властите за затворници.

В някои юрисдикции, електронната система за наблюдение е пряко управлявана от затвора, пробационните агенции, полицейските служби или друг компетентен държавен орган, докато при други то се осъществява от частни фирми по договор за предоставяне на услуги с държавна агенция.

В някои юрисдикции, заподозреният или извършителят, носещ устройството е необходимо да участва в разходите за неговата употреба, докато в други държавата сама покрива разходите за електронното наблюдение.

При някои законодателства електронно наблюдение може да се използва в случай на непълнолетни правонарушители и заподозрени, докато в други мярката не е приложима за непълнолетни.

"Заподозрян" означава всяко лице, за което се твърди, че е извършило или е било обвинено в извършването на престъпление, но няма издадена за това присъда.

Правонарушител означава всяко лице, което е осъждано за престъпление.

"Агенцията за осигуряване на оборудване за електронно наблюдение": обикновено частна компания, която произвежда, търгува, продава, отдава под наем и поддържа такова оборудване.

"Агенция, отговорна за надзора на лица под електронно наблюдение": публична агенция или частна компания, на която е възложено от компетентните органи да упражнява надзор върху местоположението, движението или специфичното поведение на заподозрян или правонарушител за определен период от време.

"Пробационна агенция": орган, който отговаря за изпълнението в общността на санкции и мерки, определени от закона и наложени на извършителя на престъплението. Нейните задачи включват набор от дейности и интервенции, които обхващат наблюдение, съвети и помощ, насочени към социалното включване на правонарушители, както и допринасят за безопасността на общността. Тя може също така, в зависимост от националната правна система, да прилага една или повече от следните функции: осигуряване на информация и консултации на съдебни и други власти, с цел подпомагане при достигане на информирани и справедливи присъди; предоставяне на насоки и подкрепа за правонарушителите, докато са задържани, за да подготви тяхното освобождаване и реинтеграция; мониторинг и подпомагане на лицата, подлежащи на предсрочно освобождаване; възстановителни правосъдни мерки; и предлага помощ на жертвите на престъпления.

Пробация агенция може също така ,в зависимост от националната правна система, "агенция, отговорна за надзора на лица под електронно наблюдение".

III. Основни принципи

1. Употребата, както и вида, продължителността и условията за извършване на електронна система за наблюдение в рамките на наказателното правосъдие, следва да бъде уредена със закон.

2. Решенията за налагане или отменяне на електронна система за наблюдение, се вземат от съдебната власт или дават възможност за съдебен контрол.

3. Когато електронно наблюдение се използва в досъдебната фаза, особено внимание трябва да се обърне на това, че употребата му не следва да бъде неправомерно удължена.

4. Типът и условията на изпълнение на електронния мониторинг трябва да са пропорционални по отношение на продължителността и степента на тежестта на извършеното или предполагаемо правонарушение, трябва да се вземат предвид индивидуалните особености на заподозрения или правонарушителя и да се преразглежда редовно.

5. Електронно наблюдение не следва да се извършва по начин, ограничаващ правата и свободите на заподозрения или правонарушителя, в по-голяма степен, отколкото е предвидено в наложеното му решение.

6. Когато бъде наложено електронно наблюдение и са фиксирани неговия тип, продължителност, и форма на изпълнение, трябва да се обърне внимание на неговото въздействие върху правата и интересите на семействата и на трети лица на мястото, на което се ограничава заподозряното лице или правонарушителя.

7. При налагането или изпълнението на електронна система за наблюдение не трябва да има дискриминация въз основа на пол, раса, цвят на кожата, националност, език, религия, сексуална ориентация, политически и други убеждения, национален или социален произход, материално състояние, принадлежност към национално малцинство, или физическо или психическо състояние.

8. Електронното наблюдение може да се използва като самостоятелна мярка, за да се осигури надзор и намаляване на престъпността през определен период от неговото изпълнение. С цел дълготрайна и устойчива превенция на рецидив, това наблюдение следва да бъде придружено от други професионални интервенции и мерки за подкрепа за улесняване на социалната реинтеграция на правонарушителите.

9. Когато организации от частния сектор са ангажирани в изпълнението на решенията за налагане на електронно наблюдение, отговорността за ефективното третиране на засегнатите лица в съответствие с релевантните международни етични и професионални стандарти остава на публичните власти.

10. Публичните власти трябва да гарантират, че цялата необходима информация по отношение на участието на частния сектор в предоставянето на електронна система за наблюдение е прозрачна и че достъпът до нея се регулира от страна на обществеността.

11. Когато заподозрени лица и извършители на правонарушения допринасят за разходите за използването на електронна система за наблюдение, размерът на вноската им следва да бъде пропорционален на финансовото им състояние и се урежда със закон.

12. Обработката, споделянето и употребата на наличните данни, събрани във връзка с налагането и прилагането на електронна система за наблюдение от страна на съответните агенции, трябва да е специално регламентирана със закон.

13. Персоналът, който отговаря за изпълнението на решения, свързани с електронна система за наблюдение, следва да бъде достатъчно на брой и адекватно и редовно обучен да изпълнява ефективно задълженията си, професионално и в съответствие с най-високите етични стандарти. Неговото обучение следва да обхваща въпросите за защита на данните.

14. Следва да има редовна държавна инспекция и възможности за независим мониторинг на агенциите, отговарящи за изпълнението на електронна система за наблюдение по начин, съобразен с националното законодателство.

IV. Условия за прилагане на електронна система за наблюдение на различните етапи на наказателния процес

1. С цел да се гарантира съответствие, различни мерки могат да се прилагат съгласно националното законодателство. По-специално, може да се търси съгласието и сътрудничеството на заподозрения или правонарушителя, или могат да бъдат установени възпиращи санкции.

2. Редът и условията за изпълнение и нивото на въздействие на електронна система за наблюдение в досъдебната фаза трябва да бъдат пропорционални на предполагаемото правонарушение и трябва да се основават на правилна оценка риска от вероятността лицето да се укрие, да пречи на хода на съдебния процес, да представлява сериозна заплаха за обществения ред или да извърши ново престъпление.

3. Национален закон следва да урежда начина, по който времето, прекарано под надзор чрез електронно наблюдение в досъдебната фаза може да се приспадне от съда при определяне на общата продължителност на всяка окончателно наложена санкция или мярка.

4. Когато съществуваща схема за защита на жертвите използва електронно наблюдение, за да контролира движенията на заподозрян или правонарушител, е от съществено значение получаването на предварително съгласие от страна на жертвата и следва да се направи всичко възможно, за да се гарантира, че жертвата разбира възможностите и ограниченията на технологията.

5. В случаите, когато електронно наблюдение се отнася до изключване от или ограничение на специфични зони, трябва да се положат усилия, за да се гарантира, че тези условия за изпълнение не са толкова рестриктивни, за да възпрепятстват разумното качество на всекидневния живот в общността.

6. Когато трябва да се наблюдава злоупотреба с наркотични вещества, следва да се обърне внимание съответното вмешателство и терапевтичния и възпитателен потенциал на електронните и традиционни подходи, когато се решава кой подход е да се използва.

7. Електронно наблюдение, ограничаващо правонарушители към място на пребиваване без право да го напускат трябва да се избягва, доколкото е възможно, за да се предотвратят негативните ефекти от изолацията, в случай че лицето живее само и да се защитят правата на трети лица, които може да пребивават на същото място.

8. В рамките на подготовката за освобождаване на правонарушителите в зависимост от вида на престъплението и програмата за управление на правонарушителя, електронна система за наблюдение може да бъде използва, за да се увеличи броя на краткосрочните отпуски от затвора, възможности за работа извън затвора или настаняване в затвор от открит тип.

9. Електронното наблюдение може да се използва като алтернативно изпълнение на наказание лишаване от свобода, като в този случай неговата продължителност се урежда със закон.

10. Може да се използва електронен мониторинг, ако е необходимо, в случай на предсрочно освобождаване от затвора. В такъв случай, продължителността му е пропорционална на остатъка от присъдата, която трябва да бъде изтърпяна.

11. Ако се използва електронна система за наблюдение, при необходимост, след като присъдата е изтърпяна, като мярка след освобождаването, неговата продължителност и степен на въздействие трябва внимателно да бъде определен, при пълно отчитане на неговото общо въздействие върху бивши затворници, на техните семейства и на трети лица.

 I. Етични въпроси

1. Възраст, увреждане и други съответни специални условия или лични обстоятелства на всеки заподозрян или извършител, следва да бъдат отчетени при вземането на решение дали и при какви условия може да бъде наложено изпълнението на електронна система за наблюдение.

2. При никакви обстоятелства не може да се използва оборудване за електронно наблюдение, за да предизвика умишлено физическо или психическо увреждане или страдание на заподозрян или правонарушител.

3. Правилата за използване на електронна система за наблюдение следва да бъдат преразглеждани периодично, за да се вземе предвид технологичният напредък в областта, така че да се избегне неоправдано вмешателство в личния и семейния живот на заподозрени, извършители на престъпления и засегнати други лица.

I. Защита на данните

1. Данните, събрани в хода на използването на електронна система за наблюдение, са предмет на специални разпоредби, основаващи се на съответните международни стандарти, отнасящи се за съхранение, използване и споделяне на данни.

2. Особено внимание следва да бъде обърнато на стриктното регулиране на ползването и обмена на тези данни в рамките на наказателното разследване и производство.

3. Система от ефективни санкции трябва да бъде въведени в случай на невнимателно или умишлено неправилно използване или обработка на тези данни.

4. Частните агенции, предоставящи електронни устройства за наблюдение или отговорни а контрола на лицата под електронно наблюдение, трябва да бъдат подложени на същите правила и разпоредби, касаещи обработката на данните, които те притежават.

I. Персонал

1. Следва да бъдат прилагани всички съответни, касаещи персонала правила на Препоръка Rec(92)16 относно Европейските правила за обществени санкции и мерки, на Препоръка Rec(97)12 относно служителите, ангажирани с изпълнението на санкции и мерки, на Препоръка CM/Rec(2010)1 относно правилата на Съвета на Европа за пробацията и на Препоръка CM/Rec(2012)5 относно Европейския кодекс за поведение на служителите в затворите.

2. Персоналът следва да бъде обучен да общува адекватно със заподозрени лица и извършители на престъпления, да ги информира по начин и на език, който разбират относно използването на технологията, нейното въздействие върху личния и семейния им живот и за последиците от злоупотребата с тях.

3. Персоналът следва да бъде обучен да се справя с жертвите в случаите, когато схеми за подпомагане на жертвите се използват в рамките на електронна система за наблюдение.

4. При установяване на електронни системи за наблюдение, следва да се обърне внимание съответните човешки и автоматични реакции на събирането на данни от центъра за наблюдение, като се имат предвид предимствата на всяка.

5. Персоналът, натоварен с налагането или изпълнението на електронна система за наблюдение следва да бъде редовно актуализира и обучен за работата, използването и въздействието на оборудването върху съответните лица.

6. Персоналът следва да бъде обучен да монтира и демонтира технологията и да предоставя на техническа помощ и подкрепа, за да се гарантира ефективното и точно функциониране на оборудването.

I. Работа с обществеността, научни изследвания и оценка

1. Широката общественост трябва да бъде информирана за етични и технологичните аспекти на използването на електронна система за наблюдение, на неговата ефективност, неговото предназначение и стойността му като средство за ограничаване на свободата на заподозрените лица или на нарушителите. Също така трябва да бъде информирана по отношение на факта, че електронното наблюдение не може да замести професионалната човешка намеса и подкрепа за заподозрените лица и извършителите на правонарушения.

2. Изследвания и независимо оценяване и наблюдение следва да се извършват с цел да се помогне на националните органи да вземат информирани решения по отношение на етични и професионални аспекти на използването на електронна система за наблюдение в наказателния процес.